Rigtig pleje når naturen skranter

12-04-2011

Ny naturplejeportal hjælper med at finde frem til den bedste pleje af naturen, når fx tilgroning, udtørring eller invasive arter truer værdifuld natur.

Ny naturplejeportal hjælper med at finde frem til den bedste pleje af naturen, når fx tilgroning, udtørring eller invasive arter truer værdifuld natur. Forkert naturpleje vil ofte være spild af ressourcer og kan i værste tilfælde skade de dyr og planter, man ønsker at hjælpe.

Miljøministeriets nye naturplejeportal er udviklet af Skov- og Landskab, Københavns Universitet, som led i Miljøministeriets servicetjek af naturbeskyttelsesloven. Besøg Naturplejeportalen

”Naturplejeportalen hjælper med at stille en præcis diagnose og ordinere den korrekte pleje, når naturen skranter. Vi skal undgå situationer, hvor fx engfugles reder bliver trådt itu, fordi kreaturerne kommer ud på det forkerte tidspunkt, eller orkidéer drukner, fordi vandstanden hæves for meget. Naturplejeportalen gør det nemmere at finde den pleje, der passer præcist til situationen,” siger biolog Tine Nielsen Skafte, Naturstyrelsen.

Naturplejeportalen beskriver 10 forskellige naturtyper og de almindeligste trusler mod dem, som fx forurening med næringsstoffer, manglende afgræsning og dræning. Herefter ledes man videre til et skema med de mest effektive plejemetoder - afhængigt af hvilket problem, der skal afhjælpes.

Naturplejeportalen er målrettet til kommunernes naturmedarbejdere, landbrugs- og skovbrugskonsulenter og statens egne naturforvaltere. Men også naturinteresserede borgere vil have nytte af oplysningerne, der bygger på dansk og udenlandsk forskning og praktiske erfaringer.

Fakta: Portalen indeholder en beskrivelse af den natur, der er beskyttet ifølge naturbeskyttelseslovens § 3: overdrev, heder, ferske enge, strandenge, moser og kær, vandløb og søer og vandhuller. Derudover er der vejledning om fx småbiotoper i landbrugslandet som grøftekanter m.v. og skov- og krat.

Yderligere oplysninger:
Tine Nielsen Skafte, biolog, Naturstyrelsen, Natur, tlf. 72 54 48 48