246 planer redder værdifuld natur

07-12-2011

Miljøminister Ida Auken offentliggør i dag naturplanerne til 1,8 mia. kroner. De skal stoppe tilbagegangen i den vigtigste danske natur.

Miljøminister Ida Auken offentliggør i dag naturplanerne til 1,8 mia. kroner. De skal stoppe tilbagegangen i den vigtigste danske natur.

Skagens Gren, gråsælen og højmosen er alle en del af Danmarks særligt værdifulde natur, som vi skal passe godt på. I dag lancerer regeringen den hidtil største samlede naturindsats til 1,8 mia. kroner. Hvert af de 246 Natura 2000-områder har fået sin egen naturplan, der skal sikre eller genoprette en række sjældne, truede eller karakteristiske naturtyper og arter.

- Naturplanerne skal stoppe tilbagegangen i naturen og lægge en beskyttende hånd under vores særligt værdifulde naturområder. Det er et vigtigt første skridt, men denne regering vil sætte højere mål for vores natur end blot at standse tilbagegangen. Det skal også gå fremad for den samlede danske natur, og det kommer til at fremgå, når vi kommer med vores Naturplan Danmark, siger miljøminister Ida Auken.

Naturplanerne dækker ca. 60 naturtyper og 150 arter, men planerne vil også forbedre vilkårene for den øvrige natur i områderne. Der skal ske en indsats mod tilgroning af 130.000 hektar naturarealer. 20.000 hektar skov skal sikres, og der skal mere vand på 16.000 hektar til glæde for dyr og planter.

Naturplanerne betyder også, at mange små naturarealer kædes sammen, så ”naturen” kan udvikle sig og blive mere robust. Både staten, kommunerne, landmænd og skovejere skal hjælpe til med naturplejen. Regeringen har budgetteret indsatsen til 1,8 milliarder kroner, der bl.a. skal komme fra støtteordninger under EU’s landdistriktsprogram.

- Nu går vi i gang. Der er tilgroede områder, der skal afgræsses. Der er krat, der skal fjernes. Der er moser, der skal genoprettes, og der er masser af små opsplittede områder, der skal flettes sammen, så naturen kan få mere albuerum. Jeg vil følge arbejdet tæt. Det er bare om at komme i gang, siger Ida Auken.

Natura 2000-områder er områder, der er omfattet af EUs habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiver. De største Natura 200o-områder ligger i det nord- og vestjyske, mens de fynske og sjællandske områder typisk er mindre. Samlet set udgør Natura 2000-områderne ni procent af det danske landareal og 18 procent af havarealet.

Læs mere om naturplanerne og se de enkelte planer på: