Miljøvurdering af vindmøller på statens arealer i høring

08-12-2011

Naturstyrelsen har lavet en miljøvurdering af ni forskellige steder i Danmark, hvor der muligvis kan rejses vindmøller på statslige arealer. Af de ni områder er otte fundet potentielt egnede.

Naturstyrelsen har lavet en miljøvurdering af ni forskellige steder i Danmark, hvor der muligvis kan rejses vindmøller på statslige arealer. Af de ni områder er otte fundet potentielt egnede. Miløjvurderingen er i dag sendt i høring frem til 6. februar 2012.

Baggrunden for at finde de statslige områder er, at der i fremtiden vil være behov for opsætning af markant flere vindmøller end i dag for at leve op til regeringens energipolitiske målsætninger. De siger blandt andet, at halvdelen af Danmarks traditionelle elforbrug skal være dækket af vindkraft i 2020. Derfor ønsker regeringen at bidrage med statslige arealer, hvor der kan stå vindmøller.

Naturstyrelsen har nøje gennemgået statens arealer ud fra en række kriterier:

  • Arealerne skal være mindst 5 ha store
  • Der skal være mindst 400 meter til nærmeste nabo
  • Arealet skal være uden fredskov, fredede arealer og Natura-2000 områder

Herefter har ministerierne, som ejer de pågældende arealer haft mulighed for at vurdere, om vindmøller vil være i vejen for den aktivitet, staten har på området. Det kan være forsvarets flyvestationer, Transportsministeriets jernbaner eller fødevareministeriets arealer i en særlig ’jord-bank’ som man bruger til at omfordele landbrugsjord.

Gennemgangen resulterede i ni steder, som Naturstyrelsen nærmere har miljøvurderet, hvilket bl.a. har omfattet en vurdering af landskaberne ude i områderne. Et område ved Allerød blev kasseret, da alt for mange forhold talte imod. Området er klemt inde mellem et boligområde, en golfbane og en skov, det er et geologisk værdifuldt område og det ligger i en af de grønne kiler i hovedstadens ’fingerplan’

De øvrige otte arealer er vurderet potentielt egnede til opstilling af vindmøller, dog alle med de forbehold, at de skal undersøges nærmere i udarbejdelsen af en VVM-redegørelse før et konkret mølleprojekt kan gå i gang.

De otte arealer ligger i Faaborg-Midtfyn, Ikast-Brande, Roskilde, Aabenraa, Holstebro, Hjørring, Jammerbugt og Aalborg kommuner.

Det begrænsede antal egnede arealer er et udtryk for, at staten ejer jord af to årsager: Enten til specifikke aktiviteter som for størstedelen er uforenelige med opstilling af vindmøller så som øvelsesterræner eller jernbaner, eller for at varetage nationale eller internationale beskyttelsesinteresser. Øvrige statslige jordbesiddelser er generelt løbende solgt fra.

Miljøvurderingen er nu i 8 ugers offentlig høring. Høringen er en mulighed for, at for at sikre, at specifikke forhold på de konkrete arealer kan blive fremhævet og taget med i betragtning. Høringen kan medføre, at nogle arealer må udgå. Høringsbidrag skal sendes til Naturstyrelsen, Det åbne land og friluftsliv, Haraldsgade 53, 2100 København Ø eller til mailadressen og skal være modtaget senest d. 6. februar 2012.

Se mere materiale på