Mulige modeller til betaling af spildevand

22-12-2011

Hvis udgifterne til rensning af spildevand i højere grad skal afspejle, hvad kunderne får for deres penge, ville det blive dyrere for boliger og små virksomheder.

Hvis udgifterne til rensning af spildevand i højere grad skal afspejle, hvad kunderne får for deres penge, ville det blive dyrere for boliger og små virksomheder. Derimod ville de store vandforbrugende virksomheder opleve et fald i deres omkostninger til vandafledning.

Det vurderer et udvalg, som blev nedsat af miljøminister Karen Ellemann for at analysere mulige modeller for en mere ”kostægte” betaling for rensning af spildevand. Desuden skulle udvalget se på, hvordan man kunne tilskynde grundejere til lade regnvand sive ned i jorden - i stedet for at lade det strømme ud i kloakken. Læs rapporten (pdf)

Udvalgets rapport præsenterer forskellige betalingsmodeller, som kan sikre større sammenhæng mellem, hvad der betales i spildevandsbidrag, og hvad den egentlige spildevandsrensning koster. Det vil lette betalingen for store vandforbrugere. Men udvalget giver ingen anbefalinger af modellerne.

For at få grundejere til at holde mest mulig regnvand væk fra kloakkerne, har udvalget set på mulighederne i et regnvandsbidrag, der kunne tilskynde grundejere til f.eks. at lede regnvand ned i jorden via faskiner. Udvalget ser på en model, hvor, man f.eks. kan lade spildevandsregningen opdele i et regnvandsbidrag og et spildevandsbidrag, så det bliver tydeligt, hvad det koster at komme af med regnvandet, og dermed også hvad der kunne spares, hvis grundejeren afledte uden om kloaksystemet.

Blandt de modeller udvalget ser på, er en model, hvor et eventuelt regnvandsbidrag kan beregnes ud fra det areal på en ejendom, som afleder regnvand til kloakken – i stedet for grundarealet. Udvalget er opmærksom på, at det er en model, der er svær at administrere.

For at få vand væk fra vejene – uden om kloakkerne, har udvalget analyseret en ændring af vejbidraget, der kan tilskynde til alternativ afledning af regnvand fra veje.

Udvalget har været sammensat af repræsentanter fra KL; DANVA, DN, Forbrugerrådet, Parcelhusejernes Landsforening, DI, Landbrug & Fødevarer og Ejendomsforeningen Danmark.