90.000 foldere til landmænd og skovejere

23-02-2011

Hvad må man, og hvad må man ikke. Alle landets landmænd og skovejere får nu præcis information om reglerne, der beskytter enge, vandløb, søer, heder, moser og anden natur, der ligger som små oaser for vilde dyr og planter mellem dyrkede marker.

Hvad må man, og hvad må man ikke. Alle landets landmænd og skovejere får nu præcis information om de regler, der beskytter enge, vandløb, søer, heder, moser og anden natur, der ligger som små oaser for vilde dyr og planter mellem dyrkede marker.

I de kommende dage dumper der en informationsfolder om naturbeskyttelseslovens såkaldte §3-natur ind ad brevsprækken til samtlige 90.000 jordejere i Danmark. I den kan man læse forskellige eksempler på lodsejere, der er kommet galt af sted. En landmand gav sig til at dræne en eng, mens en anden lodsejer gravede en sø i en mose. Jorden var blevet placeret som jordvolde rundt om søen. Reetableringen blev en dyr omgang for både ejer - og naturen.
Folderen giver dels et overblik over reglerne og dels en række råd og tips til, hvordan man kan hjælpe dyr og planter, når deres beskyttede levesteder savner pleje. Det kan blandt andet være ved at sikre høslæt på engen, afgræsning af overdrevet eller, at mosen ikke tørrer ud.

Tag kommunen med på råd
Selvom pleje af naturen er godt, er det i mange situationer nødvendigt at tage kommunen med på råd, inden man går i gang. Det gælder for eksempel ved større rydninger af træer og buske i mose og på hede, eller hvis man vil hæve vandstanden i mose eller eng, fremgår det af folderen.

Folderen er blevet til i et samarbejde mellem Kommunernes Landsforening, Landbrug & Fødevarer, Dansk Skovforening og Danmarks Naturfredningsforening.

Læs folderen: Er der beskyttet natur på din ejendom?

Besøg Naturplejeportalen på Naturstyrelsens hjemmeside

Læs nyheden på Miljøministeriets hjemmeside

Yderligere oplysninger:
Biolog Tine Nielsen Skafte, Naturstyrelsen, tlf. 72 54 48 48, e-mail: Obfuscated Email