Kommunerne passer på naturen

21-02-2011

Det har føget med beskyldninger, men et serviceeftersyn viser, at kommunerne i deres administration af Naturbeskyttelseslovens § 3 passer lige så godt på naturen som de tidligere amter. Til gengæld afgør kommunerne færre sager, end amterne gjorde.

Det har føget med beskyldninger, men et serviceeftersyn viser, at kommunerne i deres administration af Naturbeskyttelseslovens § 3 passer lige så godt på naturen som de tidligere amter. Til gengæld afgør kommunerne færre sager, end amterne gjorde.

Over 60 procent af Danmarks areal er opdyrket, og derfor er der behov for at beskytte vilde dyrs og planters levesteder. Med Naturbeskyttelsesloven i hånden skal man blandt andet passe på de enge, overdrev, moser, heder, søer og vandløb, der ofte ligger mellem markerne.

Miljøministeriet har netop gennemført et omfattende serviceeftersyn af naturbeskyttelsesloven og kommunernes administration og beskyttelse af den såkaldte § 3-natur. Kommunerne fik med kommunalreformen ansvaret for registrering, tilsyn og administration af de beskyttede naturtyper. De beskyttede naturtyper udgør ca. 10 % af Danmark og er hjørnestenen i den danske naturbeskyttelse.

Konklusionen i en 136 sider lang analyse er, at kommunerne i 2008 afgjorde i alt 1085 sager på næsten nøjagtig samme måde som amterne, der i 2006 afgjorde 1391 sager. Sidste år var der ellers mange beskyldninger fremme i dagspressen om at kommunerne ikke var gode nok til at passe på de vilde dyr og planters levesteder. Derfor blev servicetjekket sat i gang den 1. februar 2010.

Foruden en analyse af kommunernes administrationspraksis omfatter eftersynet også en bedre registrering af § 3-naturen. Blandt andet har det vist sig, at de kort, der viser, hvor § 3-naturen findes, ikke var gode nok. Derfor er der nu afsat 36 millioner kroner til at finkæmme Danmark for beskyttelsesværdig natur, der skal registreres.

Læs mere om serviceeftersynet

Læs pressemeddelelse om sagen

Fakta:

Naturbeskyttelseslovens § 3 omfatter de fleste vandløb, søer og vandhuller på mindst 100 m2, moser, enge, heder, overdrev, strandenge og strandsumpe med arealer på mindst2.500 m2.