33 procent flere områder med birkemus

21-01-2011

Et af Danmarks mest sjældne pattedyr er langt mere udbredt, end vi hidtil har vidst. Antallet af områder, hvor der lever birkemus, er nemlig ca. 33 procent højere end hidtil antaget. Det oplyser Naturstyrelsen på baggrund af en ny rapport, som bygger på undersøgelse af 35 områder i Vest- og Sønderjylland. I alt er der fundet 17 nye områder, hvor der lever birkemus.

Et af Danmarks mest sjældne pattedyr er langt mere udbredt, end vi hidtil har vidst. Antallet af områder, hvor der lever birkemus, er nemlig ca. 33 procent højere end hidtil antaget. Det oplyser Naturstyrelsen på baggrund af en ny rapport, som bygger på undersøgelse af 35 områder i Vest- og Sønderjylland. I alt er der fundet 17 nye områder, hvor der lever birkemus.

Hidtil er birkemusen, som står på den såkaldte rødliste over truede dyrearter, kun blevet registeret i større antal i det nordvestlige Jylland. Men nu viser en rapport, at birkemusen også er udbredt i den sydlige del af Jylland. Nærmere betegnet i et bælte, der strækker sig fra Vejle til Haderslev – samt i et bælte, der går fra Varde til Skærbæk syd for Ribe.

”Birkemusen er virkelig under pres Europa og også i Danmark. Derfor må man betegne det som en glædelig nyhed, at der lever birkemus flere steder, end vi hidtil har vidst. Vi havde ikke regnet med, at der ville blive fundet så mange områder, som der er tale om. Det er gået over al forventning”, siger biolog Sten Asbirk, fra Naturstyrelsen. Han har siddet med i styregruppen for projektet.

Den nye rapport er resultatet af Projekt Birkemus, som er et samarbejde mellem Statens Naturhistoriske Museum, Naturhistorisk Museum Århus og Danmarks Naturfredningsforening – samt Naturstyrelsen, der har finansieret projektet. Desuden har et korps på mere end 100 frivillige hjulpet til med at undersøge områderne. Musene blev lokket i særlige fælder og fik efterfølgende limet en lille radiosender på ryggen, hvorefter de blev sat fri.

”På den måde har det været muligt at følge birkemusenes færden rundt i naturen. Dette har gives et mere nuanceret billede af, hvilke steder i landskabet, birkemusen foretrækker at være. Den viden kan hjælpe os i arbejdet med at beskytte arten som led i vores indsats for at fremme biodiversiteten i Danmark”, fortæller Sten Asbirk.

Mange af birkemusene blev fundet i og omkring ådale. Ådalene fungerer sandsynligvis ikke kun som levesteder, men også som spredningskorridorer for arten. De nye 10 meters randzoner omkring vandløb og søer, som er en del af regeringens Grøn Vækst-plan, forventes derfor at være til stor gavn for birkemus - såfremt de ikke tilplantes med energipil.

Rapporten viser også, at birkemusene gerne lever tæt op ad dyrkede marker, hvis disse støder op til f.eks. ådale, enge, græsmarker, brakmarker og heder, og i opdyrkede områder færdes birkemusen ofte langs de levende hegn. Særligt jorddiger og skrænter er vigtige for de underjordiske overvintrings- og ynglereder, da rederne her kan få lov at ligge uforstyrret hen.

Birkemusen er beskyttet af EUs habitatdirektiv, og er med på direktivets bilag IV-liste som kræver ”streng beskyttelse”.

Links:

Yderligere oplysninger:

Biolog Sten Asbirk, Naturstyrelsen, tlf.: 72 54 48 67

Projektleder og biologisk konsulent Julie Dahl Møller, tlf.: 61 33 34 77