95.000 får folder om truede dyr med posten

13-01-2011

Mange landmænd, skovejere og andre jordbrugere savner mere viden om deres ansvar, når det gælder beskyttelse af truede dyr såsom oddere, flagermus, markfirben, birkemus og andre såkaldte bilag IV-arter. Naturstyrelsen har nu i samarbejde med Videncentret for Landbrug lavet en ny folder om emnet. Folderen er netop sendt ud med post til 95.000 skovejere, landmænd, og andre jordbrugere.

Mange landmænd, skovejere og andre jordbrugere savner mere viden om deres ansvar, når det gælder beskyttelse af truede dyr såsom oddere, flagermus, markfirben, birkemus og andre såkaldte bilag IV-arter. Naturstyrelsen har nu i samarbejde med Videncentret for Landbrug lavet en ny folder om emnet. Folderen er netop sendt ud med post til 95.000 skovejere, landmænd, og andre jordbrugere.

"Vi har lavet folderen for at give lodsejere indblik i reglerne og hvad man skal være særlig opmærksom på, hvis man har en af arterne på sin mark. Arterne er truet i hele EU, og der er derfor også fælles regler for beskyttelse af arterne i hele EU. I sidste ende handler det også om at sikre en del af vor biodiversitet”, forklarer fuldmægtig Mette Gervin Damsgaard fra Naturstyrelsen.

Det har gennem mange år været ulovligt at slå bilag IV-arter ihjel. I 2009 blev der på baggrund af EU’s habitatdirektiv lavet ny lovgivning, der beskytter de områder, hvor arterne yngler og hviler sig. Reglerne betyder, at man som jordbruger skal være opmærksom på, at eventuelle driftsændringer ikke går ud over de beskyttede bilag IV-arters mulighed for at yngle og hvile.

Der kan f.eks. være i situationer, hvor man som lodsejer vil fjerne skel, gamle hegn og stenbunker. Eller hvis man ønsker at opdyrke arealer, som tidligere var udyrket.

I de situationer bør man i første omgang danne sig et overblik over, om der overhovedet lever nogle af arterne på ens grund. Naturstyrelsen har i samarbejde med Videncentret for Landbrug udarbejdet et hæfte om emnet. Desuden har Danmarks Miljøundersøgelser lavet en rapport over alle bilag IV- arter i Danmark. Her kan man se, hvor de forskellige arter findes og få information om, hvordan man kan passe på arterne.

”Hvis man er i tvivl om reglerne, opfordrer Naturstyrelsen til at man kigger nærmere på informationsmaterialet. Er man forsat i tvivl, er man naturligvis velkommen til at kontakte den nærmeste lokalenhed under Naturstyrelsen eller Videncentret for Landbrug”, siger Mette Gervin Damsgaard.

Eksempler på bilag IV-arter:

  • Odder
  • Markfirben
  • Stor vandsalamander, løvfrø, spidssnudet frø, strandtudse og grønbroget tudse
  • Birkemus og hasselmus
  • Flagermus

Links:

Se den nye folder her (pdf)

Læs uddybende hæfte om emnet (pdf)

Se også ’God praksis for skovarealer med flagermus’ og ’Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV’

DMUs rapport om bilag IV-arter

Find Naturstyrelsens lokale enheder