Stram tidsplan for Østerild Klitplantage

20-07-2011

Fældningerne i Østerild Klitplantage er nødvendige, hvis Miljøministeriet skal leve op til sine kontraktlige forpligtelser.

Naturstyrelsen har bedt om politiets hjælp til at gå i gang med at fælde de første 12 hektar nåletræsplantage i Østerild i Thy i denne uge for at opfylde tidsplanen bag verdens største testcenter for vindmøller. Hvis projektet udskydes yderligere, vil Miljøministeriet hverken leve op til sine kontraktlige forpligtelser med vindmølleindustrien eller handle i overensstemmelse med lovgrundlaget.

Danmark har i dag en førerposition på verdensplan, når det gælder udvikling og produktion af vindmøller. Den position ønsker partierne bag anlægsloven for det nationale testcenter for store vindmøller i Thy at bevare. Anlægsprojektet bygger på en grundig behandling i Folketinget, og loven er vedtaget med et bredt politisk flertal bestående af regeringen, DF, SF og S.

Chefjurist: Ingen grund til at standse
Der ses ikke et fortilfælde, hvor et stort offentligt anlægsprojekt er standset alene fordi, der er modtaget klager, og derfor er det heller ikke naturligt at standse arbejdet i Østerild, konkluderer chefjurist i Naturstyrelsen, Oluf Engberg.

- Det står enhver frit for at klage til Kommissionen eller anlægge sag ved domstolene, og sådanne sager kan køre i årevis med de klage og ankemuligheder, der findes både med hensyn til processuelle og indholdsmæssige spørgsmål. Der er ikke i forbindelse med de to sager kommet noget frem af betydning, som ikke også er indgået i forbindelse med forberedelsen og vedtagelse af anlægsloven. Der er derfor ikke noget juridisk grundlag for at udskyde projektet, siger Oluf Engberg, Naturstyrelsen.

Udskydes projektet, uden at der kommet væsentlige nye forhold, vil Miljøministeriet således hverken leve op til sine kontraktlige forpligtelser med vindmølleindustrien eller handle i overensstemmelse med lovgrundlaget.

I forbindelse med forberedelsen af loven er der udarbejdet en tidsplan for arbejdet. Tidsplanen indgår i kontrakterne med vindmølleindustrien, og den indgår i forbindelse med Folketingets behandling af lovforslaget.

Risø DTU, Siemens og Vestas
Staten har således indgået kontrakt med Risø DTU, Siemens og Vestas om nogle af testpladserne i Østerild. Det er en betingelse i kontrakterne, at Siemens og Vestas skal have adgang til opstilling af vindmøller på de første to standpladser senest 31. marts 2012. Overskrides tidsplanen kan virksomhederne ifølge kontrakterne hæve aftalen.

Af hensyn til de involverede virksomheders konkurrenceevne har det overordentlig stor betydning for industrien, at man kommer i gang med afprøvningen til tiden, da tid er et afgørende konkurrenceparameter for virksomhederne.

For at kunne levere pladserne til tiden ligger der en meget stram tidsplan for den indledende skovrydning, arkæologiske undersøgelser og Risø DTUs anlægsarbejde.

DTU har tilkendegivet, at det er af afgørende betydning for at opfylde tidsplanen, at rydning af de 12 hektar klitplantage sker inden 1. august 2011, for at de kan opfylde deres forpligtelser.

Testcenteret i Østerild er fuldt brugerfinansieret af Risø DTU og vindmølleindustrien. Den samlede anlægssum skønnes til at være cirka 150 millioner kroner.

I forbindelse med forberedelse af loven har Naturstyrelsen undersøgt en lang række alternative placeringer af testcenteret, og Østerild er ud fra en samlet afvejning fundet at være den bedste placering. Østerild-aftalen indebærer i øvrigt, at der skal etableres erstatningsskov for den skov, som ryddes. I alt bliver der rejst 419 hektar skov i stedet for de 266 hektar, der bliver fældet i Østerild.

Læs mere om Nationalt Testcenter for Vindmøller her

Yderligere oplysninger:

Chefjurist Oluf Engberg, Naturstyrelsen, mobil: 2548 9345
Projektleder Claus Rasmussen, Naturstyrelsen Thy, tlf.: 9797 7088, mobil: 2222 1630
Chefkonsulent Sune Bové, Naturstyrelsens Presse, Kommunikation og Formidling, mobil:  2537 0771

Fakta:

To sager er rejst i anledning af projektet:

Danmarks Naturfredningsforening har klaget til Kommissionen med påstand om, at projektet ikke er i overensstemmelse med blandt andet EUs habitatdirektiv.

Kommissionen har stillet Danmark en række spørgsmål om projektet. Naturstyrelsen har over for Kommissionen udførligt redegjort for projektets indhold og for, hvorfor projektet efter Naturstyrelsens opfattelse er i overensstemmelse med de relevante direktiver.

Hvis Kommissionen vælger at gå videre med sagen bliver det i form af en såkaldt åbningsskrivelse og eventuel senere en såkaldt begrundet udtalelse. Kommissionen vil endvidere have mulighed for at indbringe sagen for EU-domstolen.

Endvidere har en gruppe borgere lagt sag an ved de danske domstole med påstand om, at projektet ikke er i overensstemmelse med blandt andet EUs habitatdirektiv. Denne sag verserer i Vestre Landsret, der 11. august 2011 tager stilling til de processuelle spørgsmål, om sagsøgerne er søgsmålsberettigede, og om søgsmålet skal tillægges opsættende virkningen.

Naturstyrelsen har i sagen efter samråd med Kammeradvokaten peget på, at der ikke er grundlag for at tillægge søgsmålet opsættende virkning.


Fakta:

Derfor skal træerne i Østerild fældes nu:

Naturstyrelsen arbejder efter en stram tidsplan i forhold til at kunne leve op til sine forpligtelser over for Risø DTU og virksomhederne Vestas og Siemens. Derfor er det ikke muligt at udskyde træfældningen længere.

Det er en forudsætning for aftalen om det nationale testcenter for vindmøller, at Vestas og Siemens har mulighed for hver at påbegynde opstilling af testmøller senest 31. marts 2012. Forud for denne dato ligger der et større arbejde med at gøre testpladserne klar, og der skal anlægges en vej ud til selve testområdet. Det betyder, at Naturstyrelsen i første omgang skal gøre klar til, at Risø DTUs anlægsarbejde kan begynde, og DTU har tilkendegivet, at det er af afgørende betydning for at kunne overholde tidsplanen, at de første 12 hektar skov bliver ryddet nu.

Naturstyrelsen skal fælde nåletræer, så der er tid til anlæg af vej og oplagringspladser. Samtidig skal Thisted Museum i gang med de arkæologiske undersøgelser. For at tiden udnyttes bedst muligt vil Naturstyrelsens og Risø DTUs arbejde foregå parallelt. Det betyder, at Risø DTU skal have adgang til området, så de kan påbegynde deres del af anlægsarbejdet 1. august 2011.

Fra 16. juli 2011 frem til 31. juli 2011 skal der skoves og flises til anlægsvej og oplagringsplads. Det drejer sig om i alt 12 hektar ud af de i alt 266 hektar, der på sigt skal ryddes til testcenteret. De 12 hektar omfatter også rydninger til arkæologiske undersøgelser.

Fra 1. august 2011 frem til 15. september forgår der skovning og flisning til standpladser til møller, målemaster og øvrige veje. Det drejer sig om 17 hektar klitplantage.

I uge 34 og 35: Ekspropriation af den sidste ejendom, rådighedsindskrænkninger og eksisterende vindmøller.

Fra 15. september 2011 til 31. oktober 2012 er der yderligere træfældning i testområdet og vindfeltet, og der nedgraves kabler og opføres master.

Testcenteret, veje, vindmøller og målemaster vil i alt dække et areal på 25 hektar svarende til 10 procent af de 266 hektar, der skal fældes i alt. Resten af området vil have naturmæssig status.

Østerild-aftalen indebærer, at der etableres erstatningsskov for den skov, der ryddes. I alt bliver der rejst 419 hektar skov i stedet for de 266 hektar, der bliver fældet i Østerild Klitplantage.

Østerild Klitplantage i Thy, Foto: Naturstyrelsen
Fældningen af nåleskov i Østerild Klitplantage i Thy er begyndt. Foto: Naturstyrelsen