Danmarks eneste syvsover får første-hjælp

27-06-2011

Den sjældne hasselmus får nu sin egen forvaltningsplan. Det skal forbedre levevilkårene for gnaveren med det gode sovehjerte. Hasselmusen er et af Danmarks mest sjældne pattedyr.

Den sjældne hasselmus får nu sin egen forvaltningsplan. Det skal forbedre levevilkårene for gnaveren med det gode sovehjerte.

Hasselmusen er et af Danmarks mest sjældne pattedyr. Det er nemlig slet ikke en mus, men en syvsover - og endda den eneste repræsentant fra syvsoverfamilien i Danmark. Syvsovere minder mest om miniatureegern, med deres lange, tykke, pelsklædte hale og træklatrende levevis. Hasselmusen er i dag truet overalt i sit udbredelsesområde i Danmark, fordi dens levesteder bliver splittet op og forringet. Derfor er miljøminister Karen Ellemann nu klar med en forvaltningsplan, som skal hjælpe den sjældne syvsover og dens levesteder.

- Netop hasselmusen er med sine særlige krav til levestedet et tydeligt tegn på et godt og varieret skovmiljø med en meget stor rigdom og variation af planter og dyr – det vi kalder biodiversitet. For at bevare biodiversiteten er det vigtigt, at vi aktivt går ind og stopper tilbagegangen af arter. Og når vi gør noget for hasselmusen, hjælper vi samtidig mange andre arter i løvskovene, siger miljøminister Karen Ellemann.

Råd og tilskud til skovejere
Forvaltningsplanen samler den eksisterende viden om hasselmusen og giver en række anvisninger til, hvordan skovejere kan søge tilskud til hasselmus-venlig beplantning. Planen indeholder blandt andet gode råd om, hvilke løvtræer og buske, private skovejere kan plante til den lille syvsover, så den kan trives og yngle.

- Når vi skal redde en art som hasselmusen, er det ikke nok, at vi her i Miljøministeriet er opmærksomme og aktive. Det handler også om at gøre det nemt og attraktivt for skovejere og landmænd at bevare og oprette nogle gode levesteder for hasselmusen i skoven, læhegnet og i skovbrynet, siger Karen Ellemann.

Hasselmusen lever i dag kun i nogle få skovområder i det sydlige Danmark. Målet med forvaltningsplanen er at forbedre hasselmusens levevilkår gennem oplysning og gode råde til skovejere samt frivillige ordninger, der kan udløse tilskud. Miljøministeriet har i årene 2009 til 2012 afsat 15,5 mio. kroner til tilskudsordninger til gavn for hasselmusen og andre truede dyrearter opført på bilag IV i  EU’s habitatdirektiv. Skov- og jordbrugsejere har allerede fået tilsagn om 5,2 mio. kroner i 2009 og 2010 til at plante løvskov og småbeplantninger som kan skabe nye levesteder for hasselmus, flagermus og birkemus.

I statens skove er der en lang række tiltag for at hjælpe hasselmusen. Siden 2001 har en af Naturstyrelsens skove, Sollerup Skov på Fyn, eksempelvis fungeret som demonstrationsareal i forvaltningen af levesteder for hasselmus. Derudover har Miljøministeriet sammen med Slesvig-Holsten iværksat et internationalt hasselmus-projekt, som er medfinansieret af EU.

Forvaltningsplanen for hasselmusen er den første af i alt 22 forvaltningsplaner som led i den danske implementering af EU’s habitatdirektiv. Hasselmusen er en såkaldt bilag IV-art, som Danmark er forpligtet til at passe på.

Læs forvaltningsplanen for hasselmus
Læs mere om de to tilskudsordninger for hasselmus:
Tilskud til skov
Plant for hasselmusen

Et af Danmarks sjældneste dyr
Hasselmusen er kun kendt fra 59 lokaliteter, beliggende i gamle løvskovsområder i det sydlige Danmark. Antallet af hasselmus er faldende, og den er i fare for at forsvinde lokalt. Den er optaget på den danske rødliste over truede arter.

En af de største trusler er, at dens levesteder bliver splittet op, fx af jernbaner, veje og byer. Da Odense-Svendborg motorvejen blev indviet i 2009, byggede man derfor en 50 meter bred bro over motorvejen, en såkaldt faunapassage, som er plantet til med buske og anden bevoksning, så hasselmusen frit og uforstyrret kan vandre fra den ene del af sit levested til det andet.

Læs flere nyheder om hasselmusen her

Yderligere oplysninger:
Erling Krabbe, biolog, Naturstyrelsen, Miljøministeriet, 72 54 25 07/21 77 69 27, email: Obfuscated Email
Marie Andergren, pressemedarbejder, Miljøministeriet, 72 54 60 60/40 61 38 73, email: Obfuscated Email