Borings- og drikkevandskontrol og pesticider

23-06-2011

Vejledning om og liste over pesticider og nedbrydningsprodukter, der skal analyseres for ved boringskontrol og kontrol med drikkevand.

Alle vandforsyninger, der indvinder vand til brug til blandt andet husholdningsformål og drikkevand til mennesker, skal regelmæssigt kontrollere vandet for indhold af pesticider. Der skal med andre ord foretages pesticidanalyser af grundvandet i boringerne og af drikkevandet.

Formålet med kontrollen er at opdage, hvis vandets kvalitet ændrer sig på grund af for eksempel forurening fra nærområdet eller fjernere liggende forureningskilder.

Det er kommunalbestyrelsen, der beslutter, hvordan borings- og drikkevandskontrollen skal gennemføres for vandforsyningsanlæggene, og det er også kommunalbestyrelsen, der sørger for tilsyn med de enkelte vandforsyningssystemer.

Kommunalbestyrelsen beslutning om, hvilke stoffer der skal indgå i et kontrolprogram, skal ske ud fra de reelle trusler for grundvandet, der måtte findes i indvindingsområdet.

Kontrollen skal som minimum inkludere de pesticider og nedbrydningsprodukter, som er angivet i Miljøstyrelsens tilsynsvejledning nr. 3/2005. Nedenstående opdaterede liste over obligatoriske pesticider og nedrydningsprodukter erstatter den hidtil gældende liste i vejledningens pkt. 1.8 i bilag A benævnt "Liste over pesticider og nedbrydningsprodukter, der skal analyseres for ved boringskontrol og kontrol med drikkevand".

Listen er udbygget med vejledning til kommunerne om, hvordan de skal finde frem til, hvilke yderligere stoffer, der - ud over de obligatoriske - vil kunne udgøre en trussel for grundvandet i deres område, og derfor også skal indgå i kontrollen.

Læs mere om borings- og drikkevandskontrol og pesticider her

Læs vejledning om og liste over pesticiderved borings- og drikkevandskontrol