Kvalitetsskov erstatter træerne i Østerild

23-05-2011

Naturstyrelsen har nu åbnet for en pulje på 11 millioner kroner til privat skovrejsning.

Naturstyrelsen har nu åbnet for en pulje på 11 millioner kroner til privat skovrejsning. Kvalitetskravene er høje til de nye skove, der skal erstatte fældningerne ved Det Nationale Testcenter for store vindmøller ved Østerild i Thy. Skovene skal beskytte drikkevand, være offentligt tilgængelige eller ligge i en nationalpark. I alt bliver der rejst 419 hektar skov i stedet for de 266 hektar, der bliver fældet i Østerild.

Forligskredsen bag aftalen om testcenteret, der består af regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og SF, har med en række kriterier sikret sig, at den private skov skal være af en højere kvalitet end den skov, som forsvinder. Puljen på 11 millioner kroner til private lodsejere vil rejse 273 hektar privat skov.

Adgang for alle
Et af de kriterier som kan udløse støtte til skovrejsning er, at offentligheden får fri adgang til skoven.

Et andet kriterium, der kan udløse støtte, er, at skoven bliver plantet på et sted med drikkevandsinteresser, eller hvor grundvandsmagasinerne er særligt sårbare. På den måde beskytter man grundvandet mod næringsstoffer og sprøjtegifte samtidig med, at skoven giver en rigere natur. Skoven kan også ligge i en nationalpark eller være over 10 hektar med fri adgang som i statens skove.

Ud over den private skovrejsning bliver der etableret 100 hektar bynær, statslig skov i Thy samt 46 hektar bynær skov andre steder i landet. I alt vil det give 419 hektar ny skov i stedet for de 266 hektar skov i Østerild, der bliver omdannet til lysåben natur.

Den næste måned kan lodsejere søge om tilskud til at rejse skov fra den særlige pulje.

Sådan prioriteres ansøgningerne:

1. Ansøgninger for arealer, der ligger i enten et nitratfølsomt indvindingsopland eller et område, med særlige drikkevandsinteresser, der kombineres med model 3 eller 6.

2. Ansøgninger for arealer, der ligger nationalparkområde eller i tilknytning til nationalpark og binder naturområder sammen (model b) der kombineres med model 3 eller 6.

3. Ansøgninger over 10 ha med adgangsforhold som offentlige skove.

4. Ansøgninger for arealer, der ligger i enten et nitratfølsomt indvindingsopland eller et område, med særlige drikkevandsinteresser.

5. Ansøgninger for arealer, der ligger nationalparkområde eller i tilknytning til nationalpark og binder naturområder sammen

6. Ansøgninger over i alt 15 ha.


For yderligere information om puljen

For henvendelse om tilskudsordning