Samlelovforslag om Grøn Vækst er vedtaget

27-05-2011

Miljøministeriets samlelov om Grøn Vækst er godt nyt for både miljøet og væksten i Danmark.

27. maj 2011

Folketingets vedtagelse af Miljøministeriets samlelov om Grøn Vækst er godt nyt for både miljøet og væksten i Danmark.

Med vedtagelsen af samlelovforslaget om Grøn Vækst i dag er det lykkedes at finde en balance mellem hensynet til naturen og hensynet til landbrugserhvervet. Med andre ord er det lykkedes at gennemføre Miljøministeriets Grøn Vækst-tiltag.

Samleloven, der er en udløber af regeringens miljø- og landbrugsplan Grøn Vækst, omfatter ændringer af i alt syv love på miljøområdet. Det drejer sig om naturbeskyttelsesloven, planloven, vandløbsloven, miljømålsloven, kemikalieloven, miljøbeskyttelsesloven og vandforsyningsloven.

Fremover bliver drikkevandsboringerne eksempelvis markant bedre beskyttet. Med vedtagelsen bliver det nu forbudt at sprøjte, gøde eller dyrke jorden inden for en 25 meters zone ved de almene vandboringer til drikkevand.

Samleloven sikrer samtidig det nødvendige grundlag for, at vand- og naturplanerne kan gennemføres. Loven giver eksempelvis nye redskaber til kommunerne, så de kan forbedre miljøtilstanden i vandløb og oprette specielle ådale, der kan fungere som naturens eget rensningsanlæg. I alt er 52 millioner kroner årligt afsat til at kompensere lodsejere, hvis arealer kan blive oversvømmede på grund af en mere skånsom vedligeholdelse af danske vandløb.

Loven indeholder samtidig tiltag, der understøtter regeringens energistrategi om, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændstoffer i 2050. Initiativet er med til at styrke landbrugets rolle som leverandør af grøn energi. Fremover vil der være mulighed for at placere biogasanlæg tættest muligt på landbrug, og samtidig får landmændene nye muligheder for at dyrke biomasse til vedvarende energi.

Læs samleloven her