250 mio. til nyt overvågningsprogram

24-03-2011

Miljøministeriets overvågning af Danmarks natur og vandmiljø skal fremover målrettes de områder, hvor udfordringerne for miljøet er størst, og hvor Danmark skal kunne dokumentere at leve op til internationale aftaler.

Miljøministeriets overvågning af Danmarks natur og vandmiljø skal fremover målrettes de områder, hvor udfordringerne for miljøet er størst, og hvor Danmark skal kunne dokumentere at leve op til internationale aftaler.

Det fremgår af det nye nationale program for overvågning af naturen og miljøet, NOVANA. Værdien af programmet er ca. 250 mio. kroner årligt i perioden 2011-2015.

Som noget nyt skal Miljøministeriet bl.a. fremover holde øje med 32 naturtyper, som findes i Natura 2000-områderne. Det gælder f.eks. naturtyper som enekrat, strandvolde og boblerev på havet.

Det nye overvågningsprogram skal bl.a. være med til at sikre, at vi får viden om effekten af regeringens 246 naturplaner. Tilsvarende skal overvågningen af vandmiljøet afkode, om indsatsen i de 23 vandplaner virker.

Grundvandet - fremtidens drikkevand – følges også. Fremover skal grundvandet testes for indhold af 31 kemiske forbindelser, der stammer fra sprøjtemidler. Det er syv stoffer mere end i det tidligere overvågningsprogram.

Biologerne skal også rette kikkerten mod yderligere 17 fuglearter, herunder vandrefalk og fiskeørn, som ikke var med i NOVANA tidligere. Fremover vil alle ynglefugle blive overvåget i henhold til EU’s fuglebeskyttelsesdirektiv.

Se overvågningsprogrammet

Yderligere oplysninger:
Sophie Winther, agronom, Naturstyrelsen, Økonomi, Drift og Arealforvaltning, tlf. 72 54 49 39
Bent Sørensen, chefkonsulent, Naturstyrelsen, Økonomi, Drift og Arealforvaltning, tlf. 72 54 48 94
Marie Andergren, pressemedarbejder i Miljøministeriets departement, tlf. 72 54 60 60