Bisonen vender tilbage til dansk natur

30-11-2011

Villum Fonden giver fire millioner kroner til, at Miljøministeriet kan genindføre den europæiske bison i Almindingen på Bornholm.

English version of the press release is found at the bottom of the page.

Miljøministeriet genindfører den europæiske bison på Bornholm. Bisonerne skal indgå i et avlsprogram, der skal redde arten fra at uddø.

I 2012 vil en lille flok af den europæiske bison blive transporteret fra Polen til skoven Almindingen på Bornholm. De i alt syv bisoner skal indgå i et avlsprogram, der skal redde den europæiske bison fra at uddø. Projektet, der har været fire år undervejs, bliver nu muligt takket være en bevilling på fire millioner kroner fra Villum Fonden.

- Vi gør en indsats for at redde Europas største vildtlevende pattedyr fra at uddø ved at forsætte avlsarbejdet på Bornholm. Vi skaber mere lysåben natur ved at lade bisonerne græsse i skoven. Og vi giver turisterne endnu en grund til at tage til Bornholm, for nu kan de også opleve bisoner i fri natur, siger miljøminister Ida Auken.

Fuld adgang for offentligheden
De syv bisoner, seks køer og en tyr, skal leve de første fem år i en 200 hektar stor indhegning, hvor i alt seks kilometer hegn med låger og rister (såkaldte fæ-rister) skal sørge for, at øens trafik kan passere området. Offentligheden vil have fuld adgang til området, da den sky bison ikke er farlig for mennesker.

- Vi håber, at vi med denne bevilling kan være med til at skabe nogle gode rammer for det avlsarbejde, der skal sikre den truede europæiske bison fra at uddø. Det er et spændende projekt, der kan bidrage til at fremme den naturhistoriske bevidsthed og interesse hos de besøgende på Bornholm, siger Villum Fondens bestyrelsesformand Lars E. Kann-Rasmussen.


Bisonerne vil jævnligt blive kontrolleret af Naturstyrelsen og dyrlæger. Der vil blive indsamlet informationer om bisonens indvirkning på naturen, friluftslivet og dyrenes trivsel. Når projektperioden udløber, vil bornholmerne få mulighed for at beslutte, om øen fortsat skal have bisoner på Bornholm, eller om avlsarbejdet skal fortsætte i andre lande.

- Tilbage i 1920’erne var der næsten ingen vilde bisoner tilbage i Europa, men takket være et målrettet avlsprogram baseret på 12 dyr fra europæiske zoologiske haver, så er det lykkedes at få en bestand på et sted mellem 2.500 og 3.000 dyr på benene. Jeg håber, at vores bisoner kan tiltrække en masse nysgerrige turister til Bornholm, så det både bliver en succes for bisonen og for bornholmerne. Vi glæder os i hvert fald til samarbejdet med turismens parter , siger Naturstyrelsens skovrider på Bornholm, Søren Friese.

Naturstyrelsen bygger et sikkert hegn, som har alarmer, der går af, hvis der går hul på hegnet. Skulle dyrene flygte, vil de blive bedøvet og fragtet tilbage til indhegningen.

Yderligere oplysninger:
Skovrider Søren Friese, Naturstyrelsen, tlf.: 3094 6237, e-mail: Obfuscated Email
Biolog Erling Krabbe, Naturstyrelsen, tlf.: 2177 6927, e-mail: Obfuscated Email
Pressechef Mette Thorn, Miljøministeriet, tlf.: 2561 7170, e-mail: Obfuscated Email
The bison returns to Danish wildlife
The Villum Foundation has given 4 million Danish kroner to enable the Ministry of Environment to reintroduce the European bison in the forest Almindingen on the Danish island of Bornholm.
During 2012, a small herd of the European bison, also known as the Wisent, will be transported from Poland to the forest Almindingen on the Danish island of Bornholm. The seven bison will be part of a breeding program that aims to save the European bison from extinction.
The project has been on its way for several years and has now been made possible due to a generous donation by the Villum Foundation.
- We are making a great effort to save one of Europe’s largest wild-living mammals living from extinction. We create bright forests with open meadows by letting the bison grass in the forest, and we give tourists yet another reason to visit the beautiful island of Bornholm as they will be able to see bison running freely, says Minister of the Environment Ida Auken.
Full access for the public
The seven bison – six cows and one bull – will be living the first five years in a fenced off area with fences stretching more than six kilometres. The area will be accessible through gates, which will ensure that the island’s traffic can pass easily through the area. As the bison is not in any way dangerous to humans, the public has full access to the forest.
- We hope that this donation will generate the right conditions in order to save the European bison from extinction. It is a very exciting project, which will contribute to promoting the natural historical conscience and interest of all visitors to Bornholm, says Chairman of the Villum Foundation Lars E. Kann-Rasmussen.
The bison will be inspected regularly by the Nature Agency assisted by veterinary authorities. Information about the bison’s effect on nature, outdoor recreation, and the animals’ wellbeing will be gathered. When the five-year project comes to an end, the people of Bornholm will get the opportunity to decide whether they want the bison to stay on Bornholm of if they prefer the breeding program to continue elsewhere.
- Back in the 1920’s there were hardly any bison left in Europe, but because of a very determined and successful breeding program based on 12 animals from European zoos, we have succeeded in bringing the bison back to a population of between 2500 and 3000 bison. I hope that our bison will have a positive effect on the wild nature of Bornholm. I also hope that the project will help to attract many curious visitors. This will hopefully turn out to be a success for both the bison, nature and the people of Bornholm, says Chief Forest Officer Søren Friese, the Nature Agency.
The Nature Agency will build a fence, which is equipped with alarms that will go off in case the fence is damaged. Should the bison escape, they will be tranquilized and brought back to the fenced off area.
Find more information about the European bison on the Nature Agency’s website:
Additional information:
Chief Forest Officer Søren Friese, the Nature Agency, phone: 3094 6237, email: Obfuscated Email
Gaming Consultant Tommy Hansen, the Nature Agency, phone: 7254 3138, email: Obfuscated Email
Biologist Erling Krabbe, the Nature Agency, phone: 2177 6927, email: Obfuscated Email
Press Officer Signe Vestergaard, the Ministry of Environment, phone: 2250 9029, Obfuscated Email