EU-Domstolen dropper sag mod Danmark

27-04-2012

Regeringens hurtige vedtagelse af vandplanerne i december 2011 får EU-Kommissionen til at opgive sag mod Danmark.

EU's sag mod Danmark for manglende offentliggørelse og rapportering af vandplaner er opgivet. Det skyldes regeringens hurtige vedtagelse af vandplanerne i december 2011.


Søland. Danmarks søer, vandløb og kyster går bedre tider i møde.

Den Europæiske Unions Domstol, EU-Domstolen, har orienteret Udenrigsministeriet om, at domstolen har opgivet EU-Kommissionens sag mod Danmark.

I marts måned meddelte EU-Kommissionen til EU-Domstolen, at den ønskede at indstille sagen mod Danmark, og 29. marts afsagde domstolens præsident Vassilios Skouris derfor kendelse om, at sagen opgives.

- Jeg er naturligvis lettet, men ikke overrasket over, at EU-Kommissionen har valgt at indstille sagen mod Danmark. Vi opfylder vandrammedirektivets krav om offentliggørelse af vandplaner, og det har vi gjort siden 22. december sidste år. Det er altid ærgerligt, når EU-Kommissionen må tage skridt til en sag mod en af medlemsstaterne, derfor valgte regeringen også hurtigt at få bragt orden i sagen med vandplanerne, siger miljøminister Ida Auken.

Arbejdet med vandplaner fortsætter
Regeringen lagde allerede ved sin tiltrædelse vægt på, at Danmark skulle opfylde sine forpligtelser over for EU i forhold til vandrammedirektivet, så forbedringerne af vandmiljøet ikke blev forsinket yderligere.

- Vores 23 vandplaner for det danske vandmiljø viser, hvordan tilstanden skal være i vores søer, vandløb, kyster og grundvand. Det arbejde er slet ikke færdigt, men med blandt andet Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger vil vi i næste vandplanperiode kunne fremlægge en køreplan for en fuld gennemførelse af EU’s vandrammedirektiv, siger Ida Auken.

Med vandplanerne er der nu lagt en samlet plan for at yde en styrket indsats for renere vand i danske søer, fjorde og åer. Den indsats vil blive yderligere forstærket i de kommende år.

Yderligere oplysninger:
Pressemedarbejder Mariam Mosen, Miljøministeriet, tlf.: 4085 9211, e-mail:
Kontorchef Thomas Bruun Jessen, Naturstyrelsen, tlf.: 4116 3839, e-mail: