Hjælp til de kommunale vandhandleplaner

16-01-2012

En ny funktion i GIS-kortet over vandplanerne gør det lettere at udarbejde kommunale vandhandleplaner. Samtidig er de lokale høringsnotater nu tilgængelige.

En ny funktion i GIS-kortet over vandplanerne gør det lettere at udarbejde kommunale vandhandleplaner. Samtidig er de lokale høringsnotater nu tilgængelige.


Kort før jul fik Danmark 23 vandplaner, som skal sikre renere vand i Danmarks søer, fjorde og åer.

Næste skridt bliver at omsætte vandplanerne i handleplaner, der beskriver, hvordan vandplanerne og de tilhørende indsatsprogrammer bliver ført ud i livet. Det er den enkelte kommunes opgave at udarbejde handleplaner inden for kommunens geografiske område.

Til brug for kommunerne er det detaljerede kort over de 23 vandplaner, det såkaldte GIS-kort, derfor blevet udvidet med en funktion, der giver mulighed for at foretage kommuneopslag, som kan anvendes i forbindelse med udarbejdelse af de kommunale vandhandleplaner.

Kommuneopslagene foretages i GIS-kortet, hvor der også ligger en vejledning.
Åbn GIS-kortet

Lokale høringssvar ligger klar

Før vedtagelsen var de 23 vandplaner i seks måneders offentlig høring fra 4. oktober 2010, efterfulgt af en kort supplerende høring i perioden 2.-10. december 2011.

Resumer af og kommentarer til de synspunkter i høringssvarene, som er af overordnet og generel karakter er samlet i et generelt høringsnotat, som blev lagt på Naturstyrelsens hjemmeside, www.naturstyrelsen.dk , samtidig med offentliggørelsen af vandplanerne den 22. december 2010.

Som et supplement til det generelle høringsnotat har Naturstyrelsen nu udarbejdet lokale høringsnotater, som opsummerer synspunkter fra de indkomne høringssvar, som er af mere lokal og stedspecifik karakter. Lokale høringsnotater for hver af de 23 hovedvandoplande ligger nu på Naturstyrelsens hjemmeside, www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Vandplaner/Se_vandplanerne