Truet, jysk hoppemus får nu hjælp til overlevelse

09-07-2012

Den sjældne birkemus, der kun lever få steder i Jylland, får nu sin egen forvaltningsplan.

Den sjældne birkemus lever kun få steder i Jylland, men med lidt hjælp og sin egen forvaltningsplan kan musens yngle- og levesteder bedre sikres mod ødelæggelse.


Red en mus. Den lille birkemus lever kun få steder i Danmark, men med lidt hjælp kan arten overleve. Foto: Naturstyrelsen

Birkemusen er et af Danmarks mest sjældne pattedyr, og da den samtidig er et af de små pattedyr, forskerne ved allermindst om, er der god grund til at passe på den lille gnaver.

Musen optræder på den danske rødliste - en liste over truede arter, som vi er forpligtede til at beskytte. Den er derudover den eneste repræsentant for hoppemusfamilien i Danmark.

- Birkemusen har været i den danske fauna helt tilbage til istiden, så der er absolut god grund til, at vi passer på dette sjældne pattedyr. Vi skal derfor passe godt på dens levesteder, så bestanden kan vokse sig større, ellers mister vi en vigtig art i Danmark og en del af vores biodiversitet, siger biolog Erling Krabbe, Naturstyrelsen.

Læs Naturstyrelsens forvaltningsplan til beskyttelse og forvaltning af birkemusen

Den jyske hoppemus
I Danmark findes den lille mus kun i to hovedområder i Jylland: I Thy og et område syd for Limfjorden ved Harboøre-Struer-Nissum Fjord.

Det andet sted, hvor birkemusen trives, er i et bælte, der skærer sig tværs gennem Jylland fra Kolding til Varde og Ribe.

Birkemusen vejer mellem 5 og 16 gram, kroppen er cirka 75 millimeter lang inklusive hovedet, mens halen er op til halvanden gang så lang som kroppen og hovedet.

Musen kendes bedst på den lange hale og dens markante, smalle, sorte rygstribe, der går fra pande til halerod.

Læs mere om birkemusen i artsleksikonet

Projekt Birkemus kortlægger birkemus
Birkemusen er opført som en såkaldt bilag IV-art i EU’s habitatdirektiv, og dermed har Danmark en særlig forpligtelse til at beskytte arten. Det gælder både beskyttelse af artens yngle- og rastesteder, og derfor foreligger der nu en forvaltningsplan for birkemusen, som kan være med til at sikre dens udbredelse og overlevelse.

For at lære mere om den sjældne mus tog Miljøministeriet i 2007 initiativ til at få birkemusens biologi og forekomst i Danmark undersøgt. Projekt Birkemus blev gennemført af Naturhistorisk Museum i Århus, Statens Naturhistoriske Museum og Danmarks Naturfredningsforening i årene 2007-2009. Projektet blev til under ledelse af birkemusekspert biolog Julie Dahl Møller.

Forvaltningsplanen er næste skridt efter Danmarks vedtagelse af EU’s naturdirektiver, der trådte i kraft i oktober 2009.

Forvaltningsplanen bygger blandt andet på erfaringerne fra Projekt Birkemus, og planen giver en række anbefalinger til, hvordan lodsejere og myndigheder fremover kan sikre gnaverens overlevelse i den danske natur.

Læs mere om habitatdirektivets bilag-IV-arter

Sådan hjælper du birkemusen
En af de ting man kan gøre for at hjælpe birkemusen er, at passe på dens levesteder, da ødelæggelse af musens levesteder er den største trussel.

Hvis udyrket land opdyrkes, og jorddiger, småskrænter og levende hegn forsvinder, så fjerner man også birkemusens yngle- og levesteder. Derfor kan man hjælpe musen ved at gå forsigtigt til værks, når man fjerner planter, buske og græsser på enge og heder.

Man skal også undgå at dræne og grave grøfter i vådområder. Åer og vandløb skal bevares, og man skal beskytte skrænter og diger.

- Erfaringer fra Projekt Birkemus viste, at særligt birkemusens yngle- og overvintringsreder er udsatte. Musen går i dvale fra oktober til maj, så er det vigtigt, man ikke graver musens jordhuler væk, når de ligger og sover. Og det er også vigtigt at bevare sammenhængende græsarealer, så musen ikke isoleres, men har mulighed for at sprede sig, siger biolog Erling Krabbe, Naturstyrelsen.

Få tilskud til musehjælp
På et mere overordnet plan er det vigtigt fortsat at kortlægge birkemusens udbredelse i Jylland og undersøge, hvordan musens genetiske udbredelse har fundet sted. Samtidig er det også vigtigt at få undersøgt, hvor følsom birkemusen er over for en ændring i dens levesteder.

I forvaltningsplanen kan man også finde en oversigt over tilskudsordninger, som man kan søge, hvis man som lodsejer vil have hjælp til at gøre en indsats for birkemusens overlevelse.

Se forvaltningsplanen her