Undervandsjagt på boblerev og byggegrus

26-11-2012

Ny kortlægning på havet viser både de sårbare stenrev og forekomster af sand og grus, der kan indgå i den statslige råstofplanlægning.

Ny kortlægning på havet viser både de sårbare stenrev og forekomster af sand og grus, der kan indgå i den statslige råstofplanlægning.

Stenrev. Havkarusse ved stenrev i Kattegat. Foto: Orbicon
Våd natur. Havkarusse ved stenrev i Kattegat. Foto: Orbicon

Skibe, speedbåde og små undervandsbåde har gennemsejlet danske farvande for at hente ny viden op fra havbunden.

Det er sket som led i Naturstyrelsens kortlægning af naturen i 18 habitatområder og eftersøgning efter råstoffer i Kattegat og den vestlige Østersø. Resultatet er sammenstillet i en rapport, der netop er udkommet .

- Efter over 4.000 kilometers sejlads kan vi i dag tegne kort over naturen på havbunden med meget større præcision og med flere detaljer end nogensinde før. Tidligere har vi i vid udstrækning været nødt til at klare kortlægningen fra skrivebordet, siger fuldmægtig Bjørn Adams Lunn, Naturstyrelsen.

Ud over ekkolod, sonar og undervandsfoto er der for første gang også brugt satellitbilleder til at kortlægge de mest lavvandede områder, hvor man ikke kan sejle.

Forskere fandt levende rev
Ved Store Middelgrund øst for Anholt blev der fundet nye eksemplarer de sjældne boblerev, der konstant afgiver gas fra meterhøje skorstene, der rejser sig fra havbunden. Boblerev kendes på verdensplan kun fra Danmark og Sverige.

Ved Ryggen i Storebælt fandt man et rev, der består af muslinger og ikke sten. Det levende rev er det tætteste man kommer koralrev i Danmark.

Forskerne fandt flere stenrev, der var flere gange større end hidtil troet. Ved Kims Top ved Læsø fandt forskerne til gengæld til deres overraskelse ingen boblerev, selvom de tidligere er beskrevet.

Den nye viden kommer til at indgå i basisanalyserne til de statslige naturplaner. Inden da skal NaturErhvervsstyrelsen beslutte, hvordan de kortlagte rev skal beskyttes.  For eksempel kan det være nødvendigt at friholde områder for fiskeri med trawl og redskaber, der skraber hen over bunden.

Råstoffer til fremtiden
På havtogterne blev der også spejdet efter råstoffer, der skal sikre forsyninger af grus og sand til fremtidige byggerier af huse, havne, broer og veje.

- Vi har nu indkredset nogle områder, hvor der ser ud til at være virkelig mange råstoffer, og umiddelbart ingen sårbar natur, der kan tage skade. Dem vil det formentlig på sigt være relevant at reservere til fremtidig indvinding af sand og grus, siger geolog Poul Erik Nielsen, Naturstyrelsen.

Blandt andet blev der sydvest for Samsø gjort fund, der tyder på store mængder af grus og sand. Dele af området er dog dækket af dynd, som kan forurene råstofferne. Ved Moselgrund og nord for Sjælland fik man sikkerhed for afgrænsningen af store forekomster af råstoffer.

Derimod har det vist sig, at et større område nord for Djursland ikke indeholder de forventede råstoffer, men hovedsagelig kun finkornet sand af begrænset kommerciel interesse.

Naturstyrelsen stiller oplysningerne om råstoffer til rådighed for virksomheder, der indvinder råstoffer på havet. To gange om året kan virksomheder byde på retten til at udvinde råstoffer i bestemte havområder.

Indvinding af råstoffer skal altid ske en miljømæssig forsvarlig måde. Derfor skal virksomheden altid lave en grundig miljøvurdering, inden den for lov til at hente materialer op fra havbunden.

Læs mere om råstoffer på havet på Naturstyrelsens hjemmeside.