Ida Auken spottede fugle med DOF på Saltholm

28-09-2012

Miljøminister Ida Auken og Dansk Ornitologisk Forening underskev i dag en aftale om udvidet samarbejde. Det blev fejret med en fælles fugletur til Saltholm.

Miljøminister Ida Auken tog fredag formiddag med Dansk Ornitologisk Forening på fugletur til øen Saltholm i Øresund øst for Amager.


Aftale. Miljøminster Ida Auken og DOF-formand Egon Østergaard underskrev i dag en aftale, der sikrer mere overvågning af fuglelivet. Foto: DOF.

Ida Auken tog i dag på fugletur på Saltholm med Egon Østergaard, formand for Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

På det lille ø-møde underskrev de den samarbejdsaftale med DOF, som ministeren har besluttet at forlænge med yderligere fem år.

Aftalen indeholder både aftale om lokale dialogmøder mellem Naturstyrelsens lokale enheder og Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdelinger, en fokuseret indsats for særligt truede fuglearter og overvågning af både sjældne og almindelige fuglearter.

Derudover vil der blive givet støtte til udvikling af den netbaserede DOF-base, hvor alle kan indrapportere iagttagelser af fugle over hele landet.

Med postbåd til ø-møde
Turen gik med postbåden fra Kastrup Fiskerihavn til den 16 kvadratkilometer store ø, som byder på noget af Danmarks rigeste fugleliv.

På Saltholm fik Ida Auken mulighed for at se nogle af de mange trækfugle, der benytter Saltholm som raste- og fødesøgningsområde, og hele tre havørne dukkede op og lod sig fange af kikkerterne.

Saltholm er kendt for store bestande af både andefugle, vadefugle, gæs, svaner, gæs og terner, og i den sydlige del af øen findes et lukket sælreservat, hvor man kan være heldig at se sæler, der hviler sig på de små holme i vandet.

Øen huser desuden reder for Nordeuropas største ederfuglekoloni – en art, som i øjeblikket er truet af generel tilbagegang og en overrepræsentation af hanner i forhold til hunner.

Læs mere om ederfuglen i Naturstyrelsens artsleksikon


Naturperle. På Saltholm er der flere køer end mennesker, og øen er et sandt paradis for fugleelskere. Foto: Naturstyrelsen.

Fuglehygge og udvidet samarbejde
Danmark skal også forsat yde en koncentreret indsats i EF-fuglebeskyttelsesområderne, så Danmark lever op til sine internationale forpligtelser i det statslige overvågningsprogram NOVANA. DOFs bidrag hertil kommer til at indgå som noget nyt i den fornyede aftale.

Indsatsen gælder til udgangen af 2017, og den nye aftale bliver dermed femårig, hvor den førhen kun var treårig.

En af hovedårsagerne til at det giver god mening at overvåge fuglelivet er, at fugle er gode indikatorer for, at naturen har det godt.

Hvis en naturtype har haft det svært, så kan den måske være tegn på bedring, hvis man registrerer at det fugleliv, som normalt knytter sig til naturtypen, generelt begynder at gå frem i tællingerne.

Punkttællinger har styr på fuglene
Dansk Ornitologisk Forenings punktællingsprogram er verdens længst kørende program for registrering af fugle. Miljøministeriet yder med den fornyede aftale hvert år et tilskud på over en halv million kroner til projektet, der begyndte i 1975.

Frivillige fra Dansk Ornitologisk Forening sørger hvert år for, at fuglebestandene i Danmark bliver opdateret og registreret.

Oplysningerne bruges blandt andet til Naturstyrelsens arbejde med revision af rødlisten for fugle – den liste, som fugle kommer på, når de er særligt truede.

Læs mere om Saltholm og øens dyre- og planteliv på hjemmesiden