Iltsvind dræber fisk i Aabenraa Fjord og ved Ærø

14-09-2012

Iltsvind kombineret med blæst i det sydlige Lillebælt og Det Sydfynske Øhav forårsager nu fiskedød.

Der er de sidste par måneder været konstateret iltsvind flere steder i det sydlige Lillebælt, og nu begynder man at kunne se effekten.


Fiskedød. Ved Ærø er der skyllet en del fladfisk i land. Foto: Palle Kefer.

Når store iltfattige vandmasser bliver sat i bevægelse af vejr og vind, så kan det medføre fiskedød, hvis iltfattigt vand presses op mod overfladen ved en kyst..

Naturstyrelsen overvåger løbende iltforholdene i danske fjorde og kystnære og åbne farvande, og i månederne august til november rapporterer Naturstyrelsen direkte om iltsvindstilstanden på hjemmesiden.

Middeltilstand på landsplan
Af Naturstyrelsens seneste rapport, der beskriver iltsvindssituationen i de danske farvande i juli-august, fremgår det, at iltsvindssituationen var middel på landsplan.

Men i visse områder påpeger rapporten et alvorligt iltsvind. Det drejer sig om Limfjorden og det sydlige Lillebælt.

I det sydlige Lillebælt er der konstateret et højt indhold af den giftige svovlbrinte, og den seneste blæst har forårsaget, at store mængder iltfattigt vand er skubbet op mod overfladen inderst i Aabenraa Fjord.

Læs iltsvindsrapporten for juli-august 2012

Fiskedød i fjorden
Tirsdag 11. september blev der således konstateret fiskedød i Aabenraa Fjord, hvor både skrubber, rødspætter, ålekvabber, torsk og havørred blev fundet langs fjordens bredder og i havnen.

Der er i dag også konstateret fiskedød begrænset til primært fladfisk ved Ærø i Det Sydfynske Øhav.

Både vejrforhold og strømforhold kan være med til at forstærke effekterne af iltsvind, hvilket også er tilfældet i Aabenraa Fjord og ved Ærø.

Se indslag fra TV SYD

Vandplaner skal afhjælpe iltsvind
Iltsvind skyldes en kombination af udledning af næringsstoffer, og hvordan vejr og vind opfører sig.

Næringsstoffer som kvælstof of fosfor bruges ofte af landbruget, og når disse stoffer udledes til vandmiljøet, giver de næring til alger. Når algerne dør, synker de til bunds og rådner. Forrådnelsesprocessen opbruger ilt fra vandet, og dermed opstår der iltsvind.

Vandplanerne, som blev vedtaget i december 2011, har til formål at begrænse kvælstofudledningen til de danske farvande, og planerne forventes på længere sigt at være medvirkende til, at iltforholdene bliver bedre i de danske fjorde og kystvande.

Naturstyrelsen følger situationen nøje og vil i begyndelsen af næste uge foretage målinger af ilt i vandmasserne i sydlige Lillebælt og i Det Sydfynske Øhav.

Læs mere om vandplanerne, der skal sørge for et bedre vandmiljø