Kritisk rapport om biodiversitet i skovene

14-08-2013

Naturstyrelsen vil samle op på konklusionerne for at målrette initiativer, der kan sætte fokus på biodiversitet, siger vicedirektør Peter Ilsøe.

Naturstyrelsen vil samle op på konklusionerne for at målrette initiativer, der kan sætte fokus på biodiversitet, siger vicedirektør Peter Ilsøe.


Ungt og gammelt. Biodiversiteten vil have gavn af flere døde stammer som denne. Foto. Bernt Krammer.

Statens indsats for skovenes biodiversitet og specielt de truede arter har ikke været målrettet og omkostningseffektiv.

Sådan lyder en af konklusionerne i den endelige evaluering af 20 års indsats for biodiversitet i skovene. Naturstyrelsen har bedt Københavns Universitet om at vurdere, hvilken effekt der har været af de mange tiltag for biodiversitet, der er sat i værk siden 1992. Læs rapporten her (pdf)

Men rapporten konkluderer også, at Naturstyrelsen har gennemført planlagte tiltag, og at det er ikke nemt at vurdere effekten. Faktisk er det umuligt at komme med en direkte effektvurdering, fordi man ikke har tilstrækkelig viden om, hvordan tilstanden for biodiversiteten i skovene var for 20 år siden.

Rapporten konkluderer, at staten har gjort en væsentlig indsats i de seneste 20 år for at gøre skovdriften mere naturvenlig. Det er sket ved at udlægge en del arealer, hvor biodiversitet har primær fokus, f.eks. urørt skov og græsningsskov. Samtidig har Naturstyrelsen indført naturnær skovdrift, og ifølge rapporten vil det på længere sigt skabe bedre vilkår for naturen, fx ved i højere grad at anvende hjemmehørende arter og naturlig foryngelse, reduktion af jordbearbejdning, udfasning af pesticider samt fremme af dødt ved og evighedstræer.

Den naturnære skovdrift vil også skabe bedre vilkår for en række truede arter, men da en sådan omlægning er meget langsigtet, er det endnu for tidligt at bedømme effekten på biodiversiteten. Rapporten konkluderer desuden, at naturnær skovdrift ikke er tilstrækkelig til at sikre biodiversiteten.

I forhold til indsatsen med udlægning af urørt skov, er forskerne enige i, at det er et effektivt virkemiddel, men rapporten kritiserer Naturstyrelsen for, at statens udlægning af urørt skov foregår ud fra meget forskellige kriterier. Der er i dag udlagt 7.465 ha urørt skov i Danmark, hvoraf de 5.333 ha er på Naturstyrelsens arealer.

Det videre arbejde
Konklusionerne kom ikke bag på Naturstyrelsen. Den hidtidige indsats er baseret på datidens bedste data og rådgivning:

Vicedirektør Peter Ilsøe, Naturstyrelsen:
- Vi må konstatere, at det er svært at give effektvurderinger med den viden, vi har i dag. Men vi konstaterer, at vi har sat en udvikling i gang, der vil ændre vores skove i en retning, hvor vi får mere biodiversitet. Det anerkender rapporten jo også, selv om indsatsen kunne være mere fokuseret, hvis vi havde haft bedre data. Så selv om de truede dyr og planter stadig ikke har det godt, så har vi sikret nogle forudsætninger for, at det går den rigtige vej. Det skal vi nu arbejde videre med, når vi samler op på rapportens konklusioner.

Nyt i rapporten
Siden den foreløbige udgave i marts har forskerne fundet mulighed for "egentlige trendanalyser for truede arter". En trendanalyse for rødlistede skovfugles udvikling 1991 – 2009 er derfor med i den endelige rapport, men var ikke med i den foreløbige. Analysen viser en positiv udvikling. For de mere almindelige skovfugle viser en analyse i rapporten en stabil udvikling. Der er derfor tegn på, at tilbagegangen for skovfugle kan være standset. Dog siger analysen, at visse arter, fx i nåleskov, kan have tilbagegang.