Basisanalyse udskydes til efter nytår

20-12-2013

Basisanalysen, oversigten over væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver og den endelige arbejdsprogram for anden generation af vandplanerne kommer efter nytår.

Basisanalysen, oversigten over væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver og det endelige arbejdsprogram for anden generation af vandplanerne, kommer efter nytår.
EU’s vandrammedirektiv har til formål at sikre god tilstand for søer, vandløb og kystvande i medlemsstaterne.
Ifølge direktivet skal basisanalysen efter direktivets artikel 5 opdateres inden 22. december 2013, såfremt det vurderes nødvendigt af medlemsstaten.
Den foreliggende basisanalyse er fra 2005/2006. I forhold til denne er der sket opdatering af overvågningsdata, og der er udarbejdet nye EU-interkalibrerede kriterier til vurdering af vandmiljøets tilstand (kvalitetselementer).
På den baggrund vurderer Miljøministeriet, at der er behov for en opdatering af basisanalysen.
En fyldestgørende basisanalyse er på nuværende tidspunkt ikke klar til offentliggørelse. Det samme gælder for oversigten over væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver.
For at kunne tilpasse det endelige arbejdsprogram for anden generation af vandplanerne til den netop vedtagne lov om vanplanlægning, udskydes offentliggørelsen også til efter nytår.
Den opdaterede basisanalyse, oversigten over væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver, vil alle blive offentliggjort primo 2014.