Færdsel kan forstyrre i naturområder

28-01-2013

Mangel på fred og ro kan være et problem for fugle og havpattedyr i flere naturområder.

Mangel på fred og ro kan være et problem for fugle og havpattedyr i flere naturområder.

Natura 2000-planen pålægger Naturstyrelsen at undersøge, hvorvidt forstyrrelser kan være et problem for fugle og pattedyr i Natura 2000-områderne.

Naturstyrelsen har derfor bedt Århus Universitet om at sammenholde eksisterende viden om dyrearternes yngle- og opholdssteder med de regler, der i dag beskytter dyrene mod forstyrrelser.

DCE har i alt undersøgt 119 Natura 2000-områder, og i ca. ¼ kan der være behov for at vurdere nærmere, om der er behov for yderligere regulering af især færdsel. De 119 Natura 2000-områder, der er blevet undersøgt, er bl.a. udpeget for at beskytte bestemte fugle eller havpattedyr.

Fokus på færdsel

Rapporten viser, at færdsel kan være et problem. Konkrete eksempler kan være:

  • Fjordterner, klyder og andre ynglefugle, der jages op fra deres reder af folk, der går på stranden.
  • Gråsæler der forstyrres af roere, der sejler for tæt på de sandbanker, hvor de yngler og dier sælunger.
  • Toppede skalleslugere, der fortrækker fra fældepladser på havet, hvis motorsejlere kommer for nær de sky fugle.

De næste skridt

Naturstyrelsen vil nu præsentere undersøgelsen for Grønt Fremdriftsforum og Vildtforvaltningsrådet. Herefter vil Naturstyrelsen udarbejde en strategi for evt. yderligere regulering i konkrete beskyttelsesområder.

Lokale brugere og interessenter vil blive inddraget, hvis Naturstyrelsen vurderer, at der er brug for nye eller større beskyttelsesområder eller justering af adgangsforholdene.

Læs rapporten fra Nationalt Center for Miljø og Energi, DCE: