Information til kommunerne om tilskudsordninger

14-01-2013

Naturstyrelsen informerer nu om tre gældende tilskudsordninger til kommunale projekter.

Om tilskudsordningerne til kommunale projekter vedr. kvælstofvådområder, fosforvådområder, og vandløbsrestaurering.


Vandplaner. Kommunerne er i dag blevet orienteret om det videre forløb med vandplanerne. Foto: Arkiv.

Den 12. december 2012 gav Naturstyrelsen en foreløbig orientering om konsekvenserne for kommunernes administration af Natur- og Miljøklagenævnets ophævelse af vedtagelsen af de statslige vandplaner.

Styrelsen vender nu tilbage med mere konkret information i forhold til en række konkrete vandplanindsatser. Det drejer sig om indsatserne i forhold til de tre gældende tilskudsordninger til kommunale projekter vedr. kvælstofvådområder, fosforvådområder og vandløbsrestaurering, som har ’ligget stille’ siden ophævelsen af de statslige vandplaner.

Kommunale kvælstofvådområder
Sagsbehandlingen genoptages nu i fuldt omfang. Dette gælder alle typer af ansøgninger. Det gælder også i forhold til de private vådområder, og der kan ligeledes meddeles tilsagn om 20-årig fastholdelse til lodsejere i såvel kommunale som private vådområdeprojekter.

Kommunale fosforvådområder
De igangværende projekter, hvor der er givet tilsagn om tilskud, kan fortsætte. Det betyder, at kommunerne kan fortsætte med at afholde udgifter inden for tilsagnene med henblik på senere refusion for tilskudsberettigede udgifter fra staten.

Der kan ansøges om projektændringer (eksempelvis forlængelse af tilsagnsperiode, som udløber eller omfordeling af budgetposter), men projektændringer vil først kunne godkendes, når bekendtgørelsesgrundlaget er ændret. Dette gælder også for allerede modtagne ændringsansøgninger.

Der kan ansøges om tilskud til nye projekter, men der kan først gives tilsagn om tilskud til nye ansøgninger, når bekendtgørelsesgrundlaget er ændret.

Vandløbsrestaurering
De ansøgninger, der er modtaget i ansøgningsrunden 1. november – 1. december 2012, sættes midlertidigt i bero. Der vil først kunne træffes afgørelse vedr. tilsagn, når bekendtgørelsesgrundlaget er ændret. Ansøgningerne skal ikke genfremsendes, men vil blive ekspederet, så snart der foreligger et nyt bekendtgørelsesgrundlag.

Tilsagnsperioden for ansøgningerne vil løbe fra dagen, hvor tilsagnet meddeles.

Ansøgningsrunden 15. januar – 15. februar 2013 gennemføres og Kommunerne kan søge om tilskud til forundersøgelser og realisering. Der kan dog ikke gives tilsagn, før et nyt bekendtgørelsesgrundlag foreligger.

Vandoplandsstyregrupperne
Arbejdet i vandoplandsstyregrupperne berøres ikke og kan fortsætte uændret.

Om randzoner og miljøafgrøder (efterafgrøder)
Til orientering kan det oplyses, at randzoneloven ikke påvirkes af afgørelsen fra Natur- og Miljøklagenævnet. Kravet om ekstra efterafgrøder, der følger af vandplanen, udskydes 1 år.

Afsluttende bemærkninger
Ændring af bekendtgørelserne vedr. kommunale fosforvådområder og kommunale projekter vedr. vandløbsrestaurering gennemføres snarest muligt med det mål, at der er et nyt ændret bekendtgørelsesgrundlag i løbet af februar 2013.

Kommunerne kan holde sig orienteret om bekendtgørelsesændringerne og andre spørgsmål i relation til tilskudsordningerne via hjemmesiden.

Styrelsen vender tilbage med yderligere afklaring på spørgsmål rejst af kommunerne, så snart denne foreligger.

Læs mere om vandplaner på hjemmesiden