Ændring af miljømålslovens bestemmelser om Natura 2000-planlægningen i høring

22-01-2013

Forslag til ændring af miljømålslovens bestemmelser om Natura 2000-planlægningen er sendt i høring. Høringsfrist: 15. februar 2013.

Forslag til ændring af miljømålslovens bestemmelser om Natura 2000-planlægningen er sendt i høring. Høringsfrist: 15. februar 2013.

Se lovforslaget på høringsportalen

Hovedformålet med lovforslaget er at styrke interessentinddragelsen og forenkle regler for udarbejdelse af de statslige Natura 2000-planer og den opfølgende kommunale indsats. Der vil fremover blive lagt vægt på at fremme og understøtte øget dialog med interessenterne. Forslaget hviler på Miljøministeriets erfaringer med de første statslige og kommunale planer og drøftelser med en række interessenter.

Hovedelementerne i forslaget er:

 • De statslige Natura 2000-planer: Idéfasen erstattes med målrettet dialog med interessenterne
  Det foreslås, at idéfasen afskaffes og erstattes af en bestemmelse, som fastslår, at planforslag skal være baseret på basisanalyse og forudgående dialog med interessenterne.
  Med lovforslaget lægges således op til, at planprocessen forenkles, samtidig med at interessenternes inddragelse i forberedelsesfasen styrkes. Der etableres en målrettet dialog om de statslige Natura 2000-planer med kommuner, statslige lodsejere, nationalparkbestyrelser, foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i planerne.
 • Høringsperioden over forslag til de statslige Natura 2000-planer forkortes
  Den tidlige dialog om forslag til statslige Natura 2000-planer skaber grundlag for forslaget om, at den efterfølgende høringsperiode over planforslagene kan forkortes fra 6 måneder til mindst 12 uger. Forslaget skal ses på baggrund af den styrkede dialog forud for høringen over forslag til Natura 2000-plan og interessenters ønske om, at planprocessen forkortes tidsmæssigt.
 • Indholdet af de kommunale handleplaner ændres – mere fokus på lokal inddragelse
  Forslaget indebærer, at kravet om kommunal planlægning fastholdes, men med reduceret omfang og ændret sigte.
  Hovedformålet med handleplanerne skal fremover være at angive tidsfølgen for indsatserne og de forventede initiativer, som kommunalbestyrelsen vil tage for at gennemføre Natura 2000-planen, herunder initiativer til interessentinddragelse.  Herudover er det et hovedsigte at angive opgavefordelingen af indsatsen mellem evt. flere kommunale myndigheder, Miljøministeriet og offentlige lodsejere.

Forslaget indeholder derudover en række andre justeringer.