Marsvin trives i de indre danske farvande

19-06-2013

Den seneste optælling af marsvin i Kattegat, Bælthavet og den vestlige Østersø viser, at der er fremgang at spore.

Den seneste optælling af marsvin i Kattegat, Bælthavet og den vestlige Østersø viser, at der er fremgang at spore.

Foto: Fjord&Bælt
Opadgående. Der er kommet flere marsvin i de danske farvande, viser en ny optælling. Foto: Fjord&Bælt.

Udviklingen i marsvinebestanden har tidligere givet anledning til stor bekymring, men nu ser det ud til, at antallet af marsvin er steget i de indre farvande i forhold til den tidligere optælling i 2005.

Den netop offentliggjorte optælling er lavet af DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi, på Aarhus Universitet for Naturstyrelsen, og er den tredje i rækken af storskalaoptællinger i danske farvande.

Tallene, der dog er behæftet med nogen usikkerhed, viser umiddelbart en fremgang i forhold til den seneste optælling i 2005. Hvor der i 2005 blev estimeret, at der var en bestand i de indre farvande på i alt 10.600 dyr, så estimeres der i 2012 at være omkring 18.500 marsvin.

Det er positivt, da der var en stor tilbagegang i marsvinebestanden fra 1994 til 2005. I 1994 estimeredes der at være 28.000 marsvin.

- Marsvinebestanden i vores indre farvande nåede et lavpunkt i 2005, så det er godt at se, at bestanden synes at være på vej op igen. Den lille hval er beskyttet i danske farvande som en bilag-4-art, som vi har særlig forpligtigelse til at beskytte, og vi har i Naturstyrelsen udpeget en række havområder som såkaldte Natura 2000-områder, hvor vi har særligt fokus på marsvin. Vi holder derfor tæt øje med marsvinenes fremgang, siger kontorchef Henrik Kundby, Naturstyrelsen.

Læs mere om marsvin i artsleksikonet

Flere projekter i gang
Fødevareministeriet finansierer flere projekter, der forsker i marsvin. Her er blandt andet tale om et kameraprojekt, der skal vurdere, hvor mange marsvin, der fanges som bifangst i de indre danske farvande, samt et projekt der indsamler viden om marsvinene og deres bevægelsesmønstre i Natura 2000-området i Storebælt.

- NaturErhvervstyrelsen har længe haft fokus på at sikre og forbedre forholdene for marsvin i danske farvande, og det er glædeligt at se, at marsvinebestanden nu synes at være i fremgang. Vi ser frem til med de igangsatte projekter at opnå endnu mere viden om marsvinebestanden, for det vil sammen med den seneste optælling give et helhedsbillede af marsvinebestandens udvikling og udbredelse i de indre danske farvande, siger enhedschef Jakob Munkhøj Nielsen, Center for Fiskeri i NaturErhvervstyrelsen.

Den seneste optælling af bestanden af marsvin er sket via visuel optælling i et område, der dækker havområder på i alt 30.000 km2. Udover den årlige overvågning af marsvin i NOVANA-overvågningen vil den næste større tælling af marsvin ske i 2016.

Læs rapporten fra DCE

Yderligere oplysninger:
Biolog Marie Louise Krawack, Naturstyrelsen, tlf.: 7254 2568, e-mail: