Naturstyrelsen vejleder om nye regler for landdistrikterne

28-06-2013

Naturstyrelsen indbyder til oplæg og debat, der skal gøre det lettere for kommunerne at implementere de nye bestemmelser for bosætning og erhvervsdrift i landdistrikterne.


Åbne vidder. Det er blevet lettere at få landzonetilladelse i Danmarks yderområder.

Kommunernes sagsbehandlere har fået et nyt lovgrundlag, når de skal give tilladelser til boligbyggeri og nye anvendelser af eksisterende bygninger i landdistrikterne, og når der skal planlægges i kystnærhedszonen. De nye regler er indført efter Folketingets vedtagelse af en planlovsændring i april 2013.

For at hjælpe lovændringen godt på vej ud i virkeligheden, skal kommunerne have den rette vejledning i at håndtere det nye regelsæt. Derfor afholder Naturstyrelsen to konferencer i september, hvor alle kommuner indbydes til oplæg og debat om den nye landdistriktsbestemmelse og planlægning i kystnærhedszonen samt en besigtigelse, hvor konkrete sager diskuteres ud fra de nye regler.

- Det er altid essentielt at vejlede grundigt, når der sker lovændringer, som kommunerne skal administrere efter. På konferencen er det meningen, at vi kan få godt fat i de konkrete problemer og spørgsmål, som der helt sikkert er mange af ude i kommunerne, siger Rasmus Hee Haastrup, specialkonsulent i Naturstyrelsen og oplægsholder på konferencen.
Formålet med de nye bestemmelser er at skabe nye, enklere og bedre muligheder for at bygge og bosætte sig og for realisering af erhvervsinitiativer i landdistrikterne, så der gives de bedst mulige betingelser for at tiltrække borgere og jobmuligheder til de tyndt befolkede områder af Danmark.

Konferencerne er gratis og afholdes i henholdsvis Sæby og Korsør den 17. og 18. september 2013.

Find invitationen og yderligere praktisk information her