Antallet af kortnæbbede gæs slår rekord

15-05-2013

Der er nu flere kortnæbede gæs end nogensinde før. I alt flyver cirka 81.500 gæs rundt i Danmark.

Antallet af kortnæbede gæs er nu oppe på 81.500. Rekorden modtages med blandede følelser, fordi gæssene kan skade sårbar natur i blandt andet Nordnorge.


Opad. Antallet af kortnæbbede gæs vokser. Foto: Gidzy, Wikimedia Commons.

Målet om at begrænse antallet af kortnæbbede gæs har endnu til gode at blive opfyldt. Bestanden fortsætter med at vokse.
Det viser en ny optælling som Aarhus Universitet har lavet for Naturstyrelsen som led i overvågningen af naturen.

- Normalt er det jo glædeligt, når det går godt for en dyreart i naturen. Men der er efterhånden så mange kortnæbbede gæs, at det er begyndt at være et problem. På Svalbard, hvor gæssene yngler, går det for eksempel hårdt ud over den sårbare vegetation på tundraen, og der sker hvert år skader på de landbrugsafgrøder, fuglene besøger langs deres trækruter, forklarer skovfoged Henrik Lykke Sørensen fra Naturstyrelsen i Blåvandshuk.
For at begrænse skaderne godkendte Vildtforvaltningsrådet sidste år et nationalt mål om, at bestanden af kortnæbede gæs skal bringes ned til et stabilt niveau på omkring 60.000 individer.

Læs mere om kortnæbbet gås

Flest gæs i Norge
De kortnæbbede gæs er i øjeblikket på vej nordover fra overvintringspladserne i Danmark, Holland og Belgien til ynglepladserne på Svalbard.

Det blev talt gæs både i Danmark og i Norge 5.maj. De største antal blev registreret i Nord-Trøndelag med i alt 73.900, i Sør-Trøndelag og i det sydlige Norge blev der registreret 3000, mens der i Danmark blev talt 4400 gæs.

Det samlede resultat var, som nævnt, 81.500 individer, hvilket er en lille stigning i forhold til foråret 2012, hvor der blev talt omkring 80.000 gæs. I 1990’erne var der cirka 30.000 kortnæbbede gæs.

- Tallene viser tydeligt, at det er fornuftigt, at vi gør en indsats for at få styr på de kortnæbbede gæs. Vi har sat ind på flere fronter, og det er helt naturligt, at der går noget tid, inden vi ser en effekt, siger Henrik Lykke Sørensen.

Det er blandt andet en mere effektiv jagt, der skal bidrage til at reducere antallet af kortnæbbede gæs. Naturstyrelsen har desuden planer om en ny jagtprøve, der skal gøre nye jægere bedre til at ramme præcist, hvilket har stor betydning, når det er gæs, der jages.

Spreder sig til nye områder
Gæssene blev talt af et hold erfarne observatører på samme dag på deres hvilepladser og marker, hvor de søger føde.

For at undgå dobbelt-registreringer bliver tællingerne hovedsagelig udført midt på dagen, hvor de fleste gæs hviler på kysten eller søer. Tællingerne sker ved hjælp af kikkerter og teleskoper.

Hele bestanden af kortnæbbede gæs kommer igennem Danmark via en trækrute, der normalt fører dem forbi Tøndermarsken, Stadil Fjord, Harboøre Tange og Fiilsø.

I takt med at der er blevet flere gæs, har tendensen været, at de kortnæbede gæs spreder sig over større områder mod nord og øst i Danmark. De seneste år har der således været trækkende gæs i både Vejlerne og Store Vildmose.
Tællingen af kortnæbbede gæs indgår i Naturstyrelsens overvågning af naturen, der følger det såkaldte Novana-program. Tællingerne i Norge er foretaget af Norsk Institut for Naturforskning (NINA) for Direktoratet for Naturforvaltning.

Læs mere om Novana på Naturstyrelsens hjemmeside.

Første fælles forvaltningsplan
De kommende år skal bestanden af kortnæbbet gæs bringes ned ved at forøge jagten på en kontrolleret måde.

Indsatsen koordineres mellem Norge og Danmark, hvor der er jagttid på kortnæbbet gås. For første gang har man lavet en fælles europæisk forvaltningsplan, der blandt andet har til formål at bringe bestanden ned til et stabilt niveau.

Aftalen er indgået i regi af Vandfugleaftalen under Bonn-konventionen.