Miljøminister Ida Auken indvier Alling Ådal projektet

15-11-2013

Miljøminister Ida Auken klippede den røde snor på stibroen over Alling Å.

Klip. Miljøminister Ida Auken havde saksen fremme ved indvielsen. Foto: Naturstyrelsen.

Miljøminister Ida Auken klippede den røde snor på stibroen over Alling Å. Hermed blev vådområdeprojektet, der har været på Naturstyrelsens hænder i seks år, en realitet. Vanddemokrati. Der skal mere demokrati ind i vandplanerne. Det skal blandt andet ske med lokale vandråd. Foto: Lars Gundersen.  

Over hundrede mennesker fra nærområdet var mødt op til en solbeskinnet indvielse, der foregik midt i ådalen.
Borgmestrene fra Randers, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs kommuner var til stede og udtrykte stor tilfredshed med projektet og med samarbejdet mellem stat, kommuner og lodsejere.

I projektet, der dækker et areal på 525 hektar - svarende til cirka 1000 fodboldbaner, er der udjævnet diger langs åen, afbrudt dræn, afproppet grøfter, gensnoet åløb og udlagt gydegrus.

Naturgenopretningen skal blandt andet tilbageholde kvælstof for at undgå algeopblomstring i Randers Fjord. Samtidig er der også skabt mulighed for, at man kan komme helt tæt på naturen.
Der er således etableret stier i projektområdet, og der vil blandt andet blive opsat en bålhytte med shelters og tilhørende toiletfaciliteter samt opsat to fugletårne.

Invasiv art røg i suppen
Indvielsen sluttede af med lidt godt til ganen på den kommende shelterplads, og Randers Produktionsskole serverede suppe med signalkrebs fanget i åen.
Signalkrebsen er en invasiv art, da den er uønsket i vandløb i Danmark. Krebsen, der stammer fra Nordamerika, blev i 1970'erne indført til opdræt her i landet.
Desværre slap den ud i den danske natur og har været så massiv i sin fremfærd, at den truer med at udkonkurrere den rødlistede europæiske flodkrebs, som lever naturligt i Danmark.

Læs mere om signalkrebs på internetsiden