Femte landerapport for biodiversiteten er nu indsendt til FN

03-04-2014

Naturstyrelsen har netop indsendt den såkaldte 5. landerapport til biodiversitetskonventionens sekretariat under FN. Rapporten indsendes hvert fjerde år.

Stæreflok
Overblik. Landerapporten giver et overblik over biodiversitetens tilstand i Danmark. Foto: Lars Gundersen.

Formålet med den 5. landerapport er at komme med et overblik over biodiversitetens tilstand i Danmark. Samtidig giver rapporten et overblik over de samlede tiltag i forhold til naturforvaltningen, og hvordan indsatserne prioriteres politisk og praktisk.

Tilstanden i de danske skove, som er omfattet af EU’s habitatdirektiv er indrapporteret som værende stærkt ugunstig. Rapporteringen er foretaget ud fra anbefalinger fra DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi.

Ved den sidste indrapportering til EU blev skovenes tilstand rapporteret som værende gunstig. Den ændrede status skyldes en ændret opgørelsesmetode.

-Vi kan konstatere, at tilstanden i nogle af vores skove er ugunstig. Skovene er hjemsted for mange af de dyrearter, der er truede i Danmark, og derfor er alle også enige om, at det er vigtigt, vi laver en mere målrettet indsats for biodiversiteten i vores skove. Der er også tegn på positiv forandring i nogle skove. Vi kan se, at løvskovsarealet stiger, og vi ser også en tendens til, at mere skov bliver omlagt til urørt skov og biodiversitetsskov, hvor dødt ved får lov til at ligge i skovbunden til glæde for insekter, fugle og andre af skovens dyr, siger kontorchef Trine Fugmann, Naturstyrelsen.   

Indrapporteringen bygger på undersøgelser og analyser fra blandt andet Københavns Universitet og Aarhus Universitet, og den viser, at der er nedgang i biodiversiteten på flere områder, men også positive ændringer at spore.

Nedgang for flere arter og naturtyper

Mens naturtyper som hede, enge og overdrev stadig er i ugunstig tilstand, så ser det bedre ud for eksempelvis højmoser. Det skyldes blandt andet EU LIFE-projekter, der har skabt bedre forhold blandt andet Lille Vildmose i Nordjylland.

-Opgørelsen viser, at mange af vores naturområder og arter er under pres, det gælder eksempelvis vores enge, heder og overdrev, sommerfuglearter og flere andre, men der er også tegn på, at det går fremad. For eksempel er den tidligere tilbagegang hos en del af vores rovfuglearter nu ved at være standset, ligesom naturen i mange vandløb har fået det bedre, siger kontorchef Trine Fugmann.

Når landets hedeområder og engarealer har en dårlig bevaringsstatus har det indvirkning på eksempelvis de fuglearter, der har disse områder som yngle- og levesteder.

Mens det går dårligt for nogle fuglearter, så er der til gengæld fremgang at spore for både odder og flagermus. Og flere steder i landet er insekter og planter i vandmiljøet også i fremgang.

Flere tiltag på vej

Ifølge rapporten foregår fiskeriet overordnet set på en bæredygtig måde. Der er dog indrapporteret, at torske- og sildebestandene i nogle områder er mindre end for fire år siden.

Flere initiativer – blandt andet Natura 2000-planerne – forventes i de kommende år at bidrage positivt til at skabe bedre betingelser for den biologiske mangfoldighed. Derudover forventes en ny national skovstrategi og den kommende Naturplan Danmark at give biodiversiteten bedre vilkår.

Rapporten er udarbejdet af Naturstyrelsen med bidrag fra Miljøstyrelsen, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Udenrigsministeriet. Rapporten har været i offentlig høring i foråret 2014, hvor der har været mulighed for at indgive høringssvar.

Læs 5. landerapport (engelsk)

Rettelse: Figuren på side 72 er forkert. Det anslåede antal fredninger er cirka 5.000, som det anføres i teksten side 71. Spørgsmål om fredninger bedes rettet til Miljøstyrelsen

Abonnér på nyheder

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.