6,6 mia. kroner til renere vand og bedre natur

16-12-2014

I dag har miljøminister Kirsten Brosbøl præsenteret en vand- og naturindsats for næsten syv mia. kroner. Indsatsen vil give renere vand og bedre natur lige fra Skagens Gren til Det Sydfynske Øhav.

Regeringens planer til en værdi af 6,6 mia. kroner vil frem mod 2021 skabe renere vand i åer, søer og ved kyster. Og i hundredvis af Danmarks største og smukkeste naturområder lige fra Skagens Gren og Det Sydfynske Øhav til Vadehavet og Dyrehaven nord for København skal naturen have det bedre.

Indsatsen vil give danskerne flere søer, der er til at bade i, og bedre natur og levevilkår for en lang række plante- og dyrearter.

Hvad pengene konkret skal bruges til, fremgår af 252 lokale naturplaner og en ny generation af vandområdeplaner, som miljøminister Kirsten Brosbøl præsenterede indholdet af i dag.

Planerne er endnu et skridt mod at føre regeringens Naturplan Danmark ud i livet.

 - I dag sætter vi en kæmpe indsats i gang til gavn for den danske natur og vandmiljøet. 6,6 mia. kroner skal bruges på vand og natur over seks år. Det vil give renere vand, flere gode badesøer og mere natur til danskerne. Jeg har samtidig fra dag ét lagt vægt på, at der skulle være en ordentlig proces med lokal inddragelse og planer til tiden – det er vi nu kommet i mål med, siger Kirsten Brosbøl.

Kommunerne og de 23 lokale vandråd med repræsentanter både fra landbruget og de grønne organisationer har foreslået de indsatser, der gennem den næste generation af vandområdeplaner skal gennemføres i vandløb.

Dermed er lokale interessenter og lokalkendskab inddraget og taget med på råd på forhånd. Andre dele af planerne vil fortsætte den massive indsats for at rense spildevand i landområder, så der stort set ikke længere bliver udledt urenset spildevand til vores vigtigste vandløb.

I de nye vandområdeplaner skal der også reduceres i kvælstoftilførslen til vandmiljøet - i alt ca. 1.600 tons ud af et samlet behov på ca. 7.800 tons frem mod 2021. Dette vil primært ske ved etablering af vådområder med en effekt på mere end 1.100 tons kvælstof.

Derudover vil der være effekt af bedre spildevandsrensning, udtagning af landbrugsjord og forbud mod gødskning i særligt beskyttede naturområder. De nyeste beregninger viser, at man nu kan se enden på kvælstof-problemerne i flere dele af landet.

De nye vandområdeplaner begrænser kvælstoftilførslen til vandmiljøet, men efterlader også en ’manko’, der skal tages stilling til. Det vil regeringen gøre i 2015 i de endelige planer, når der er udviklet et fagligt grundlag for en ny målrettet miljøregulering af landbruget. Der skal i den sammenhæng også kigges nærmere på indsatsbehovet og over hvor lang en periode, det skal indfases.

- 25 års indsats for at reducere kvælstofbelastningen af vandmiljøet har båret frugt. Med indsatserne i de nuværende vandplaner forventer vi i 2021 at have adskillige kystområder i så god tilstand, at vi ikke behøver at reducere yderligere. Det gælder for eksempel den nordjyske del af Kattegat, Roskilde Fjord og kystvandene omkring Bornholm, siger Kirsten Brosbøl.

Udbygning af Det Grønne Danmarkskort

Lokale naturplaner beskriver, hvilke indsatser der skal laves i 252 Natura 2000-områder, der dækker nogle af Danmarks største og smukkeste naturområder som for eksempel Silkeborgskovene, Mols Bjerge og Svanninge Bakker.

De mange hundrede områder indeholder vores helt særlige og værdifulde natur som strandeng og hede eller arter som klokkefrøer og havørne.

- Med de seneste lokale naturplaner bremsede vi en del af tilbagegangen i de 252 særligt beskyttede naturområder. Vi fortsætter kampen for at bremse tilbagegangen, men vi vil også så småt begynde en indsats, der kan få naturen i fremgang i disse områder. Indsatserne skal tilrettelægges, så vi udbygger Det Grønne Danmarkskort og binder naturen bedre sammen, siger Kirsten Brosbøl.

Finansieringen af planerne fordeles med ca. to mia. kroner til lokale naturplaner, og ca. 4,6 mia. kroner til vandområdeplanerne, heraf er 1,8 mia. kroner til spildevandsindsatsen, primært betalt over vandtaksten.

Både dele af de lokale naturplaner og dele af vandområdeplanerne forudsættes endvidere finansieret af EU’s landdistriktsprogram.

Både vandområdeplanerne og de lokale naturplaner, som skal gælde frem til 2021, vil blive sendt i offentlig høring inden jul.

Abonnér på nyheder

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.