Skifergas-boring er en prøveboring

13-04-2015

Aktiviteterne om skifergas i Nordjylland er på et tidligt stadium. Der bliver ikke givet tilladelse til efterforskning med frakturering, hvis det ikke er miljømæssigt forsvarligt.

Den aktuelle boring efter skifergas i Nordjylland er alene en såkaldt prøveboring – uden brug af frakturering.  Og der bliver ikke givet tilladelse til yderligere faser, med mindre det er forsvarligt såvel miljø- som sikkerhedsmæssigt.

Det meddeler Naturstyrelsen.

Det fremgår af Frederikshavns Kommunes VVM-redegørelse for prøveboringen, at denne boring ikke vil skade miljøet. Den tilladte prøveboring er i øvrigt en helt traditionel boring, som allerede er udført adskillige gange i Danmark – både til havs og på land. På land sker det, når vi borer efter geotermi – fx ved Sønderborg i 2010 – og efter olie og gas på land – fx i Midtjylland ved Givskud i 2011.

Lige nu ved ingen, om der er skifergas i den danske undergrund, og om der i givet fald er nok til en kommerciel produktion. Derfor kan ingen på nuværende tidspunkt spå om, hvorvidt frakturering overhovedet bliver aktuelt i Danmark.

Det kræver en række tilladelser at indvinde skifergas, og man skal igennem flere faser, hvor myndighederne er ansvarlige og giver flere forskellige tilladelser. 

Miljøministeriet er ansvarligt ressortministerium for de tilladelser, der skal gives efter VVM-bekendtgørelsen. VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. 

Første fase er en prøveboring, som finder sted i øjeblikket i Nordjylland. Her borer man for at se, om der overhovedet er skifergas i undergrunden. Der anvendes ikke frakturering. Kommunerne er VVM-myndighed på denne type boringer.

Andet fase er efterforskningsboring med frakturering, hvor man sprækker skiferlagene med vand og kemikalier. Den skal vise om, det kan lade sig gøre at indvinde, og om det er rentabelt. Efterforskningsboringer med frakturering er obligatorisk VVM-pligtige. Naturstyrelsen er myndighed for VVM for denne type boringer. 

Tredje fase er indvindingsboringer, hvor man henter skifergassen op med gentagne fraktureringer i et eller flere borehuller, så den kan forarbejdes og bruges til energi. Her er det igen obligatorisk at udarbejde VVM-undersøgelse. Miljøstyrelsen er i produktionsfasen ansvarlig for at lave ny VVM-redegørelse og træffe afgørelse om miljøgodkendelse.