Danmarks søer, fjorde og åer har fået det bedre de sidste 25 år

03-12-2015

I 25 år er Danmarks vand og natur blevet målt, vejet og overvåget gennem NOVANA-programmet, der viser naturens tilstand. Der er fortsat brug for forbedringer, understreger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen.

Naturovervågning. Forskere tager hvert år temperaturen på naturen. Foto: Tobias Markussen.

Der er klarere under havoverfladen, end der var for 25 år siden i de åbne danske havområder. Det viser den årlige NOVANA-overvågning, som i år kan fejre 25 års jubilæum. I 1989 var sigtbarheden i gennemsnit syv meter, hvor den i 2014 var 8,3 meter.

Overvågningsprogrammet viser tilstanden for vandløb, søer, fjorde, havområder, luft, natur, udvalgte arter og meget mere, og der er sket fremskridt i de 25 år, overvågningen har fundet sted.

Kvælstofkoncentrationen i vandløb i dyrkede områder har været tydeligt faldende, og generelt er der sket en betydelig reduktion i tilførslen af kvælstof og fosfor til vandløb, søer og havet siden 1989.
 
- Kigger vi på de sidste 25 år, er det mange steder gået fremad for vandmiljøet. Tidligere lukkede man ofte spildevand direkte ud i søer og fjorde. Det gør vi stort set ikke længere. Landbruget har også gjort en stor indsats for at forurene mindre ved for eksempel at sprede gylle med bedre udstyr og på de rigtige tidspunkter, siger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen.

NOVANA-programmet er i årenes løb blevet udbygget, og det er ikke alle målinger, der rækker tilbage til 1989.

Fortsat brug for indsatser

Mens det især er gået fremad for søer, fjorde og åer, viser overvågningen, at det på andre områder går tilbage. For eksempel er arter som fuglen hjejlen helt ved at forsvinde fra Danmark, engfugle som engryle og brushane er i tilbagegang og biodiversiteten går tilbage. 

- Cirka 28 procent af de kendte danske arter er truet og derfor rødlistet. Det viser, at der er behov for at gøre en indsats for biodiversiteten. Vi er heller ikke i mål med indsatserne for vandmiljøet, siger Eva Kjer Hansen.

Ud over mere end 5.000 årlige målinger i marine områder og over 1.000 målinger i danske søer, bliver vandløbene flittigt besøgt. I dag bliver der foretaget omkring 4.300 målinger årligt fra over 300 målestationer i vandløb. Regeringen vil udbygge målprogrammet yderligere, og fra næste år vil der blive opsat 100 ekstra målestationer og foretaget mindst 1.200 ekstra målinger.

Data til rapporterne er indsamlet af Naturstyrelsen og DCE, Århus Universitet.

Fakta om Danmarks natur og vand

- Kvælstoftilførelsen fra luften til natur- og vandområder er faldet og er ca. 35 procent lavere end i 1990, da målingerne begyndte.
- Den økologiske tilstand i danske vandløb beskrevet ud fra vandløbsdyr er markant forbedret. Andelen af vandløb i faunaklasse 5-7 (god til høj tilstand) er øget fra 19 procent i 1994 til næsten 65 procent i 2014. Specielt er andelen i de to højeste faunaklasser øget.
- De sidste 25 år er der kommet mere ålegræs og flere bundplanter i de indre farvande og færre alger i vandmassen
- Fremgang for tranen fra under 5 ynglepar i 1989 til 145-165 ynglepar i 2014.
- Koncentrationen af fosfor i vandet til søerne er halveret fra 0,15 – 0,08 mg/l fra 1989 til 2014, og der er en større artsdiversitet blandt søernes bundplanter.
- Der er sket et fald i kvælstofudledningen til havet fra et niveau over 100.000 ton N/år omkring 1990 til i de senere år 55-59.000 ton N/år.   

Abonnér på nyheder

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.