Prøveboring med nye kemikalier sidst i maj

13-05-2015

Status på prøveboringen efter skifergas i Frederikshavn Kommune

Prøveboringen efter skifergas i Frederikshavn Kommune vil formentlig kunne genoptages med brug af nye kemikalier i løbet af ca. 14 dage.

Det vurderer Naturstyrelsen, der har overtaget ansvaret for miljøvurderinger af projektet fra Frederikshavn Kommune. 

Prøveboringen blev kortvarigt standset af Energistyrelsen, fordi firmaet Total brugte andre kemikalier end dem, der indgik i projektets VVM-redegørelse – og dermed overtrådte vilkår i Energistyrelsens boregodkendelse. Naturstyrelsen skal nu tage stilling til, om brugen af disse nye kemikalier vil kræver en ny VVM-redegørelse eller ej. Naturstyrelsen skal tage stilling til nye kemikalier, fordi det ikke på forhånd kan udelukkes, at de kan medføre en anden eller mere væsentlig påvirkning af miljøet i forhold til de kemikalier, der er omfattet af VVM-redegørelsen.

Naturstyrelsens foreløbige vurdering er, at de nye kemikalier ikke er en væsentlig ændring af det oprindelige projekt – og derfor ikke vil føre til VVM-pligt.

Indtil Naturstyrelsen træffer afgørelse om de nye kemikalier, er der ikke fra miljømyndighedernes side noget i vejen for, at prøveboringen kan fortsætte, hvis Total blot holder sig indenfor rammerne af den allerede udstedte VVM-redegørelse.

Den foreløbige miljøvurdering

Naturstyrelsens foreløbige vurdering bygger bl.a. på Miljøstyrelsens vurdering af kemikalierne samt oplysninger fra Energistyrelsen om de boretekniske forhold.

Den type kemikalier, der benyttes, vurderer Miljøstyrelsen ud fra en række fastsatte kriterier, og de bliver rangeret som grøn, gul eller rød, alt efter hvor farlige de er for miljøet.

Seks af de ni kemikalier er på den grønne liste. Det betyder, at de ikke er giftige for miljøet, de er ikke bioakkumulerende (dvs. de ophobes ikke i organismer) og de er biologisk let nedbrydelige eller på anden måde uskadelige for miljøet.

To af kemikalierne er på den gule liste. Det betyder, at de ikke lever op til samtlige af de ovenstående kriterier, men vurderingen er, at der kun er meget lille risiko for, at stofferne slipper ud til det omgivende miljø.

Det sidste kemikalie er baseret på jordnøddeskaller og opført på OSPARs internationale liste over stoffer, som udgør ingen eller meget lille risiko for miljøet. OSPAR er den internationale organisation for beskyttelse af Nordøstatlanten. Der er ingen af kemikalierne, som ifølge OSPAR kategoriseringen er røde, dvs. særligt farlige kemikalier, eller sorte, dvs. forbudte stoffer.

Ifølge Energistyrelsen er de nye kemikalier, eller kemikalier med en tilsvarende sammensætning, tillige af en type, der normalt anvendes ved boringer på land. Samtidig oplyser Energistyrelsen, at der er meget lille mulighed for, at kemikalierne kommer i kontakt med det omgivende miljø, og at anvendelsen af de nye kemikalier ikke ændrer ved denne vurdering.

Samlet set er den foreløbige vurdering derfor, at ændringen i sammensætningen af kemikalier i boremudderet ikke er VVM-pligtig, da den nye kemikaliesammensætning ikke vurderes at have nogen væsentlig negativ effekt på miljøet.

Fakta:

Staten har overtaget ansvaret for miljøvurderingen af prøveboringen efter skifergas i Frederikshavn. Ansvaret er delegeret til Naturstyrelsen, der i første omgang skal afgøre, om de nye kemikalier ved boringerne skal udløse VVM-pligt eller ej. 

På det nuværende stadium foretages der ingen frakturering. Det er Miljøministeriet, der vil være VVM-myndighed, hvis der på et senere stadium søges om at gennemføre efterforskning eller kommerciel indvinding med brug af frakturering. Det vil i begge tilfælde kræve en ny VVM-redegørelse. Derudover vil en eventuel kommerciel indvinding af skifergas også kræve en miljøgodkendelse.

Tidslinje:

Tidslinje:

Juni 2010          Klima- og energiministeren giver Total og Nordsøfonden efterforskningslicens efter undergrundsloven

25. juni 2014     Frederikshavn kommune vedtager plangrundlag med VVM-redegørelse

22. juli 2014      Frederikshavn kommune tillader prøveboringer ved at udstede VVM-tilladelse

1. april 2015     Total anmelder ønske om at bruge 9 nye kemikalier til Frederikshavn kommune

10. april 2015   Frederikshavn kommune begynder høring om de nye kemikalier i Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen og Energistyrelsen

14. april 2015   Energistyrelsen afgiver høringssvar om nye kemikalier

22. april 2015   Energistyrelsen godkender boreprogrammet efter undergrundsloven

24. april 2015   Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen afgiver høringssvar om nye kemikalier

4. maj 2015      Total begynder at bore. Link til Totals hjemmeside 

5. maj 2015      Energistyrelsen suspenderer prøveboring– på grund af anvendelse af nye kemikalier Link til nyhed på ENS’ hjemmeside 

8. maj 2015      Miljøstyrelsen afgiver supplerende høringssvar om nye kemikalier Link til MSTs hjemmeside med høringssvaret 

11. maj 2015    Miljøministeren overtager kommunens beføjelser for kommende miljøvurderinger af prøveboringen  Se brevet fra miljøminister Kirsten Brosbøl

11. maj 2015    Naturstyrelsen modtager revideret anmeldelse fra Total om ønske til brug af nye kemikalier

11. maj 2015    Naturstyrelsen sender udkast til VVM-screening i høring hos myndigheder og parter for at undersøge, om der er behov for en fuld VVM-redegørelse

12. maj 2015   Energistyrelsen meddeler de er klar til at ophæve suspendering af boringen

26. maj 2015   Naturstyrelsens høring af VVM-screeningen afsluttes, hvorefter styrelsen kan tage stilling til, om den anmeldte ønske om brug af nye kemikalier er VVM-pligtige - eller ej.

Baggrund:

Baggrund:
Den aktuelle boring efter skifergas i Nordjylland er en prøveboring – uden brug af frakturering.  Og der bliver ikke givet tilladelse til yderligere, med mindre det er forsvarligt såvel miljø- som sikkerhedsmæssigt.

Frederikshavns Kommunes VVM-redegørelse for prøveboringen vurderer, at prøveboringen projektet kan gennemføres uden væsentlige påvirkninger på miljøet og gener for de omkringboende.. Det er en traditionel boring, som allerede er udført adskillige gange i Danmark.

Ingen ved, om der er skifergas i den danske undergrund, og om der i givet fald er nok til en kommerciel produktion. Derfor ved ingen, om frakturering bliver aktuelt.

Det kræver en række tilladelser at indvinde skifergas, og man skal igennem flere faser:

Miljøministeriet er ansvarligt ressortministerium for de tilladelser, der skal gives efter VVM-bekendtgørelsen. VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet.

Første fase er en prøveboring, som den i Nordjylland. Her borer man for at se, om der er skifergas i undergrunden. Der anvendes ikke frakturering. Kommunerne er normalt VVM-myndighed på denne type boringer. Ved den aktuelle boring har Miljøministeriet imidlertid overtaget ansvaret for de fremadrettede miljøvurderinger.

Anden fase er efterforskningsboring med frakturering, hvor man sprækker skiferlagene med vand og kemikalier. Den skal vise om, det kan lade sig gøre at indvinde, og om det er rentabelt. Efterforskningsboringer med frakturering er VVM-pligtige. Naturstyrelsen er myndighed for VVM for denne type boringer.

Tredje fase er indvindingsboringer, hvor man henter skifergassen op med gentagne fraktureringer, så den kan forarbejdes og bruges til energi. Her er det igen obligatorisk at udarbejde VVM-undersøgelse. Miljøstyrelsen er i produktionsfasen ansvarlig for at lave ny VVM-redegørelse og træffe afgørelse om miljøgodkendelse.

Nyhedsbrev

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.