Prøveboring med nye kemikalier sidst i maj

13-05-2015

Status på prøveboringen efter skifergas i Frederikshavn Kommune

Prøveboringen efter skifergas i Frederikshavn Kommune vil formentlig kunne genoptages med brug af nye kemikalier i løbet af ca. 14 dage.

Det vurderer Naturstyrelsen, der har overtaget ansvaret for miljøvurderinger af projektet fra Frederikshavn Kommune. 

Prøveboringen blev kortvarigt standset af Energistyrelsen, fordi firmaet Total brugte andre kemikalier end dem, der indgik i projektets VVM-redegørelse – og dermed overtrådte vilkår i Energistyrelsens boregodkendelse. Naturstyrelsen skal nu tage stilling til, om brugen af disse nye kemikalier vil kræver en ny VVM-redegørelse eller ej. Naturstyrelsen skal tage stilling til nye kemikalier, fordi det ikke på forhånd kan udelukkes, at de kan medføre en anden eller mere væsentlig påvirkning af miljøet i forhold til de kemikalier, der er omfattet af VVM-redegørelsen.

Naturstyrelsens foreløbige vurdering er, at de nye kemikalier ikke er en væsentlig ændring af det oprindelige projekt – og derfor ikke vil føre til VVM-pligt.

Indtil Naturstyrelsen træffer afgørelse om de nye kemikalier, er der ikke fra miljømyndighedernes side noget i vejen for, at prøveboringen kan fortsætte, hvis Total blot holder sig indenfor rammerne af den allerede udstedte VVM-redegørelse.

Den foreløbige miljøvurdering

Naturstyrelsens foreløbige vurdering bygger bl.a. på Miljøstyrelsens vurdering af kemikalierne samt oplysninger fra Energistyrelsen om de boretekniske forhold.

Den type kemikalier, der benyttes, vurderer Miljøstyrelsen ud fra en række fastsatte kriterier, og de bliver rangeret som grøn, gul eller rød, alt efter hvor farlige de er for miljøet.

Seks af de ni kemikalier er på den grønne liste. Det betyder, at de ikke er giftige for miljøet, de er ikke bioakkumulerende (dvs. de ophobes ikke i organismer) og de er biologisk let nedbrydelige eller på anden måde uskadelige for miljøet.

To af kemikalierne er på den gule liste. Det betyder, at de ikke lever op til samtlige af de ovenstående kriterier, men vurderingen er, at der kun er meget lille risiko for, at stofferne slipper ud til det omgivende miljø.

Det sidste kemikalie er baseret på jordnøddeskaller og opført på OSPARs internationale liste over stoffer, som udgør ingen eller meget lille risiko for miljøet. OSPAR er den internationale organisation for beskyttelse af Nordøstatlanten. Der er ingen af kemikalierne, som ifølge OSPAR kategoriseringen er røde, dvs. særligt farlige kemikalier, eller sorte, dvs. forbudte stoffer.

Ifølge Energistyrelsen er de nye kemikalier, eller kemikalier med en tilsvarende sammensætning, tillige af en type, der normalt anvendes ved boringer på land. Samtidig oplyser Energistyrelsen, at der er meget lille mulighed for, at kemikalierne kommer i kontakt med det omgivende miljø, og at anvendelsen af de nye kemikalier ikke ændrer ved denne vurdering.

Samlet set er den foreløbige vurdering derfor, at ændringen i sammensætningen af kemikalier i boremudderet ikke er VVM-pligtig, da den nye kemikaliesammensætning ikke vurderes at have nogen væsentlig negativ effekt på miljøet.