Få tilskud til nye vådområder

08-06-2016

I de næste seks år kan næsten alle landmænd få del i cirka 1,6 milliarder kroner til projekter, der gavner vandmiljøet og skaber bedre natur.

Nu er der åbent for dette års tilskud til nye vådområder, der skal mindske udledninger fra landbruget og i stedet skabe nye naturområder.

Tilbuddet er en del af regeringens aftale med KL om flere frivillige vådområder, og de kan i princippet gives til alle lodsejere, der har jord i områder, hvor der skal gøres en indsats over for kvælstof. Årets pulje er på ca. 153 mio. kr.  Over de næste seks år er der sat 1,6 milliarder kr. af til folk, der frivilligt vil lægge arealer til nye vådområder.

Kommunerne vil i den kommende tid opsøge landmænd eller andre lodsejere, der ejer jord, der kan være interessant at lave om til vådområde. Landmænd kan ikke selv søge om midler direkte.

Et nyt vådområde fjerner kvælstof og fosfor af to grunde: dels fordi jorden ikke længere bliver gødet, når den ikke længere bliver dyrket, dels fordi bakterier i det nye vådområde vil ”æde” det kvælstof, der fortsat siver væk fra det tidligere dyrkede område. Det organiske materiale bliver så at sige forvandlet til kvælstof, der forsvinder ud i luften.

Et vådområdeprojekt kan etableres på flere måder, men det går i alle tilfælde ud på at sætte et stykke jord under vand: enten ved at lukke dræn, hæve vandløbsbunden eller etablere en sø.

Projekterne gennemføres af kommunerne i tæt samarbejde med de lokale lodsejere. Lodsejere kan selv vælge, om de vil sælge jorden, eventuelt med tilbagekøbsret, eller om de vil beholde jorden mod at forpligte sig til det nye vådområde i 20 år. Tilskuddets størrelse afhænger af, hvad jorden hidtil har været brugt til.

Indsatsen vil overvejende omfatte lavtliggende landbrugsarealer, som hurtigt kan overrisles og omdannes til natur.

I perioden 2016-2021 skal vådområderne reducere kvælstofudledningen til fjorde og kyster med ca. 1.250 tons. Indsatsen er en del af gennemførelsen af EU's vandrammedirektiv og af det danske landdistriktsprogram, der skal skabe vækst og udvikling i landdistrikterne. EU medfinansierer indsatsen med op til 100 procent.

I år er der afsat 138,9 mio. kr. til kvælstofvådområder. Med en gennemsnitlig omkostning på ca. 117.000 kr. pr. ha., vil der kunne gennemføres ca 1.200 ha nye naturområder. Det svarer til et areal, der er større end Furesøen.

 

Abonnér på nyheder

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.

Yderligere oplysninger

Henrik Kundby

Kontorchef
Naturstyrelsen, Tilskud og projekter