Tusindvis af kvæg skal redde sårbar natur

18-10-2016

Over 6.000 græssende kreaturer, afbrænding af heder og nye vandhuller skal give bedre forhold for sjældne planter og dyr. I dag bliver 121 plejeplaner for Naturstyrelsens Natura 2000-områder sendt i høring.

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.

Når sommerfugle, salamandere og sjældne orkidéer trues på livet, så er den bedste redningsmand ofte en ko, en hest eller et får. Dyrene holder nemlig krat, småtræer og højt græs nede til gavn for naturen. Derfor skal flere heder, overdrev og enge fremover afgræsses.

Det fremgår af 121 nye planer for pleje af de heder, enge og andre lysåbne naturtyper, som Naturstyrelsen forvalter i de såkaldte Natura 2000-områder. Plejeplanerne bliver sendt i høring i dag og er den konkrete udmøntning af de naturplaner, som miljø- og fødevareministeren lancerede i foråret.

- Naturen trænger til et løft, og med 121 nye plejeplaner skruer vi nu yderligere op for plejen af vigtige naturområder som enge, moser og heder. De nye planer sætter rammerne for naturplejen i Natura 2000-områder, der samlet set er på størrelse med Langeland. Her spiller græssende dyr en vigtig rolle for biodiversiteten, for kvæg er nogle af vores vigtigste naturplejere,” siger vicedirektør Signe Nepper Larsen.

Allerede i dag bliver der mange steder brugt kvæg til naturpleje, og størstedelen af områderne forpagtes ud til landmænd. Med de nye planer bliver der indført græsning på yderligere 1.600 hektar, hvilket kræver mindst 800 kreaturer flere end i dag. Samlet set skal over 12.000 hektar naturarealer i Natura 2000-områderne nu afgræsses, og vurderingen er, at det vil kræve, hvad der svarer til mindst 6.000 kreaturer. Derudover skal der graves vandhuller, kilometervis af dræn og grøfter skal nedlægges, store hedeområder skal afbrændes, så nye lyngplanter kan spire frem, og invasive planter skal bekæmpes.


Naturpleje giver resultater

Plejeplanerne bygger videre på eksisterende indsatser, og arbejdet ser ud til at hjælpe den trængte natur. En undersøgelse fra DCE, Nationale Center for Natur og Miljø, Aarhus Universitet viser, at de fleste åbne naturtyper på statens arealer i perioden fra 2004 til 2011 har fået en bedre naturtilstand. Det er Naturstyrelsens vurdering, at forbedringen i naturtilstanden skyldes den aktive naturpleje.

- Vi kan så småt spore en fremgang for naturen på de statsejede enge, moser og heder. I de nye plejeplaner bygger vi videre på den langsigtede indsats for at forbedre naturen og hæver ambitionsniveauet yderligere. Vi kan se, at indsatserne virker, og målet er, at flere truede og rødlistede arter i de kommende år vil få det bedre i takt med, at deres levesteder bliver forbedret, siger Signe Nepper Larsen.

Planerne er i høring fra den 18. oktober til 13. december 2016.

Find planerne her og læs mere om høringen.

Læs DCE's rapport

Fakta

De nye plejeplaner for de af statens Natura 2000-områder, som Naturstyrelsens forvalter, gælder i perioden 2016-2021.

Blandt indsatserne i planerne er:

  • 12.200 hektar skal afgræsses af kvæg i hele landet. Dyrene skal bl.a. gå i nye indhegninger i Nordby Bakker på Samsø, på overdrev på Møn og i Vangså Hede i Thy.
  • Invasive arter som rynket rose og kæmpe pileurt skal bekæmpes på 4.600 hektar blandt andet langs den jyske vestkyst.
  • 7.200 hektar heder skal brændes af særligt i Midt- og Vestjylland.
  • Der skal ryddes opvækst af træer og buske på 14.000 hektar

Abonnér på nyheder

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.