Græssende dyr skal passe på Læsøs genoprettede natur

21-12-2017

Læsøs vidtstrakte og lysåbne natur har i flere år været truet af at vokse til i skov. Nu er strandenge og hede ryddet, og en lokal lodsejerforening med over 100 medlemmer tager over.

Nok er Læsø Danmarks mindste kommune. Til gengæld danner øen ramme om et af Danmarks største naturplejeprojekter, hvis man ser på antallet af involverede.

Læsø har de seneste fire år gennemgået en stor forvandling. Øens unikke og vidtstrakte strandenge og lyngheder var tæt på at vokse til i træer, hybenbuske og stride græsser, da Naturstyrelsen sammen med Læsø Kommune fik støtte fra EU’s LIFE Fond i 2012. Fondens mål er at bevare den mest værdifulde europæiske natur, og her har Læsø en særlig plads.

- Vi har fældet træer, brændt heder af og fjernet de to invasive arter rynket rose og vadegræs på store områder. Alt sammen for at genskabe Læsøs enestående åbne natur til glæde for truede fuglearter som dværgterne, klyde og almindelig ryle, der lever og yngler på øen. En række store indgreb som hurtigt kunne være spildt, hvis ikke det var for den lokale opbakning, siger Jesper A. Blom-Hansen, skovrider i Naturstyrelsen.

Lokal lodsejerforening

Hvis et lysåbent område ikke bliver forvaltet korrekt, gror det til og bliver til skov. Dermed forsvinder øens karakteristiske planter og dyr. Som en central del af projektet er mere end 100 forskellige lodsejere derfor gået sammen i en lokal lodsejerforening. Foreningen skal sørge for, at Læsøs unikke natur også fremover bliver plejet af græssende køer, heste og får.

Et skridt på vejen til dette har været at etablere flere hegn til kreaturer, der på den måde kan pleje både strandeng og lynghede, og fjerne nye skud fra træer. Engfugle foretrækker helt kort græs, når de skal yngle, og her er græssende kreaturer ekstremt effektive. Derudover er der skabt sammenhæng mellem en række isolerede arealer, så naturen får mere plads til at udfolde sig.

- For Læsøs natur betyder lodsejerforeningen, at vi ved at stå sammen er i stand til at løfte den store opgave det er at pleje øens værdifulde natur. Hvis ikke vi var i et fællesskab, ville opgaven ikke kunne lykkes, da de enkelte matrikler er så smalle og lange, at det ville drukne i mindre indhegninger og administration for den enkelte. For Læsø betyder lodsejerforeningen, at vi som samfund, langsomt men sikkert, tager ansvaret for naturen tilbage til øens befolkning, siger Henning Malmmose Johansen, bestyrelsesformand for Læsø Lodsejerforening.

Den samlede pris for LIFE LÆSØ-projektet er 16. millioner kroner, hvoraf EU har finansieret halvdelen.

Fakta: LIFE Læsø

Projektområdet er på 4.500 hektar og dækker omkring en tredjedel af øens størrelse. Der er bl.a. ryddet 800 hektar træer som en del af projektet. En stor del af øen er også udpeget til Natur 2000-område.

Tiltag i forbindelse med LIFE Læsø:

  • Afgræsning af lysåben natur
  • Rydning af skov, krat og opvækst
  • Bekæmpelse af rynket rose og vadegræs
  • Hedepleje ved afbrænding
  • Bekæmpelse af ræv, mink og krager for at beskytte og hjælpe de truede engfugle
  • Skabe forståelse for Læsøs natur igennem guidede ture og informationsskilte
  • Dannelse af lokalforankret lodsejerforening

Læs mere om projektet og de forskellige indsatser.

Jesper A. Blom-Hansen

Skovrider
Vendsyssel