Nye naturperler sikrer mere sammenhængende natur og levesteder for truede arter

18-12-2017

Otte nye områder er kommet på listen over statslige arealer. De skal skabe bedre sammenhæng i statens skove og naturområder. Købene er en del af Aftalen om Naturpakken og finansieres af salg af bygninger og grunde med lav naturværdi.

Fem hektar engfenne i Tøndermarsken er blandt de nye naturkøb.

Staten kan nu udvide og styrke arbejdet med at sikre levesteder for truede arter og sjældne naturtyper såsom Tøndermarskens engsnarrer, Rebild Bakkers kildevæld og Sydlangelands moser og rigkær.

De tre steder har det til fælles, at de nu er en del af statens skove og naturområder. I alt er der i år købt knap 70 hektar ny statslig natur fordelt på otte områder, der alle ligger i sammenhæng med eksisterende statslige skove og naturområder.

- Når staten opkøber arealer, der ligger i forlængelse af værdifulde statslige naturområder, får vi større naturarealer, som det er nemmere at pleje og sikre. Det gavner naturen, og samtidig får alle danskere fremover flere større naturarealer, der er tilgængelige for alle, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Opkøbet er en del af Aftalen om Naturpakken, hvor regeringen sammen med Dansk Folkeparti har afsat en pulje på cirka 10 mio. kroner årligt i perioden 2017-2019 til at opkøbe arealer, der giver bedre natur. Købene er finansieret af salg af bygninger og grunde, som ikke længere er knyttet til Naturstyrelsens kerneopgaver inden for natur og friluftsliv.

Jeg er meget tilfreds med, at vi kan fokusere statens opgaver ved at sælge ud af grunde uden naturmæssig værdi og i stedet købe naturarealer, som er vigtige for dyr og biodiversiteten. De er med til at sikre levesteder for sjældne og unikke arter. Købene viser, at man godt kan finansiere mere og bedre natur i Danmark ved frasalg af andre af statens arealer, siger Carsten Bach, miljøordfører i Liberal Alliance.

De nye områder vil øge sammenhængen i statens eksisterende skove og naturområder. Det giver bedre muligheder for at pleje naturen.

- Naturperlerne har en stor naturmæssig værdi, fordi de ligger i forlængelse af værdifulde statslige naturområder og sikrer en samlet beskyttelse af truede dyr og planter. Større biodiversitet tager tid, men hver gang vi bytter et areal med lav naturværdi til et areal, hvor der er mulighed for at sikre levesteder for sjældne og unikke arter, er vi nået et skridt nærmere en mangfoldig natur, siger Mette Abildgaard, miljøordfører for Det Konservative Folkeparti.

Et godt eksempel er det nyindkøbte område i Tøndermarsken. Her vil købet af et cirka fem hektar stort område forene to isolerede og svært tilgængelige statslige engarealer mellem Vidåen og den dansk-tyske grænse. Det gør det muligt at etablere en langt større indhegning til kreaturer, der er et vigtigt redskab i plejen af området. Områdets ynglende engfugle har nemlig brug for åbne områder med helt kort græs, så de nemt kan finde føde og dertil kan holde øje med eventuelle fjender. Det er kreaturerne med til at sikre. En større indhegning vil derfor kunne understøtte en positiv udvikling af bestanden af eng- og rørsumpfugle, herunder de to truede arter engsnarre og plettet rørvagtel.

- Jeg er glad for, at vi med de nye arealer skaber endnu mere sammenhængende natur og giver danskerne nye mulighed for at komme ud og opleve vores unikke natur. Hele formålet med Naturpakken var at skabe mere og bedre natur i Danmark – og de nye arealer er et skridt i den helt rigtige retning, siger Pia Adelsteen, miljøordfører for Dansk Folkeparti.

Fakta: Her ligger de nye arealer:

Sydlangeland: 24 hektar landbrugsareal og skov i forlængelse af Natura 2000-område omkring Søgårds Sø, der udgør et væsentligt levested for rørhøg og rørdrum. Strategisk støtteareal for EU-naturgenopretningsprojektet LIFE Rigkilde.

Svenstrup Kær: Ni hektar af eng- og mosearealet Svenstrup Kær mellem Slettestrand og Tranum, der også er Natura 2000-område. Rummer nogle af landets største og vigtigste forekomster af naturtypen rigkær, der nu kan bindes sammen.

Rebild Bakker: Ni hektar som indgår i et større Natura 2000-område med bøgeskov og hede. De bakkede enge indeholder tre naturtyper, rigkær, kildevæld og surt overdrev, og er allerede hjemsted for en række sjældne plantearter.

Lundø: Ni hektar på nordspidsen af halvøen Lundø i den sydlige del af Limfjorden. Natura 2000-område med adskillige sjældne arter, bl.a. en stor bestand af plantearten opret kobjælde. Købet giver mulighed for samlet pleje og bekæmpelse af den invasive art rynket rose.

Kogsbøl Mose: 13 hektar mosearealer ved Højer. Grænser op til statens arealer i Kogsbøl Mose. Naturgenopretningsprojekt i mosen vil forbedre livsbetingelserne for en række arter det eksisterende Natura 2000-område – herunder særligt mosehornugle og tinksmed.  

Magister Kog: Fem hektar engfenne i Tøndermarsken. Der er yngleforekomster af stor kobbersneppe, brushane og sortterne på de omkringliggende statsejede arealer. En samlet græsning vil kunne understøtte en positiv udvikling af bestanden af eng- og rørsumpfugle.

Gjelbæk: Engareal på 0,5 hektar, der ligger som en enklave i Naturstyrelsens øvrige arealer ved Gjelbæk vest for Hald Sø. Købet vil lette naturplejen i området betydeligt, herunder give mulighed for rydning af trævækst og genskabelse af et artsrigt lavbundsareal.

Gråsten Nor: 0,60 hektar overdrev ved Marstal på Ærø med bl.a. ferske eng, der er en vigtig fuglelokalitet. Større forekomst af forskellige orkideer og arter af halvgræsset star. Arealet omkranses af Naturstyrelsens arealer på tre ud af fire sider.

 

Yderligere information:

Pressesekretær Malene Kristensen, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf.: 2213 0834, e-mail: Obfuscated Email  

Kontorchef Mads Jensen, Naturstyrelsen, tlf.: 4128 1406, e-mail: Obfuscated Email