Over 200 byttehandler giver bedre natur i Tøndermarsken

19-12-2017

Efter en række jordfordelinger er statens arealer i Tøndermarsken nu samlet. Det giver bedre muligheder for at forbedre naturen og give bedre forhold for områdets unikke fugleliv.

Sjældne og truede engfugle som vibe, rødben og stor kobbersneppe kan se frem til bedre forhold i Tøndermarsken. Efter omfattende jordfordelinger mellem staten og private lodsejere er det nu lykkedes at samle de spredte statsejede jordstykker til et samlet areal på 184 hektar. Dermed er vejen banet for, at forholdene for Tøndermarskens fugleliv kan få et løft ved en sammenhængende naturforvaltning.

- Tøndermarsken er et enestående fugleområde og et unikt landskab med græssende dyr, diger og grøfter, som vi skal bevare. Det er en rigtig god nyhed for naturen, at vi nu har fået samlet nogle af de områder, hvor fuglene foretrækker at yngle. Dermed kan vi skrue op for indsatsen for de truede engfugle. For eksempel ved i perioder at gøre området mere vådt, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen. 

Tøndermarsken består af inddigede marskområder. Markerne er adskilt af kanaler, så de kan afvandes og bevandes. Indtil nu har området været et stort kludetæppe af mindre statslige og private jorder samt arealer ejet af lokale legater og stiftelser. Gennem de seneste fem år har staten og de private lodsejere gennemført en omfattende byttehandel, så nogle af de mest attraktive områder for fuglelivet ligger samlet og fremover tilhører staten. I bytte har de private lodsejere overtaget omkringliggende statslige arealer. Dermed er en række private ejendomme er også blevet samlet i større enheder.

Stor lokal opbakning

Det er Landbrugsstyrelsen, der har gennemført det store arbejde med at samle arealerne, som nu er samlet hos Naturstyrelsen. Jordfordelingerne er sket gennem frivillige aftaler, og de sidste arealer skiftede ejer den 1. december 2017.  

- Det er imponerende, at kabalen nu er gået op mellem så mange lodsejere, og at der er indgået over 200 aftaler. I Tøndermarsken har landbruget og fuglelivet eksisteret side om side i århundreder, og jeg har kun ros til overs for den store lokale opbakning og villighed til at indgå i projektet. Ad frivillighedens vej står vi nu med et langt bedre afsæt for at give naturen et løft, siger naturordfører Anni Matthiesen (V).

Nu vil Naturstyrelsen gå i gang med at se på, hvordan man inden for Tøndermarsklovens rammer kan tilrettelægge en sammenhængende naturforvaltning af området. Her skal engfuglene tilgodeses mest muligt. Tøndermarsken er et EU-fuglebeskyttelsesområde og er også vigtig for rastende og overvintrende bestande af svaner, gæs, ænder og vadefugle.

Fakta om Tøndermarsken:

  • Tøndermarsken består af otte inddigede marskområder.
  • Arter som vibe, rødben og stor kobbersneppe, der er rødlistet, yngler i Tøndermarsken. I dag udgør bestanden samlet set ca. 15 procent i forhold til bestanden i 1979-88. Bestandene af ynglende engfugle har ligget på et ret stabilt, lavt niveau siden begyndelsen af 1990’erne.
  • Tøndermarsken er EU-fuglebeskyttelsesområde og er også vigtig for rastende og overvintrende bestande af svaner, gæs, ænder og andre vadefugle.
  • Efter jordfordelinger er der nu samlet et område på 184 hektar på den del af Tøndermarksen, som er et meget værdifuldt område for engfuglene.
  • Der er brugt næsten 4,6 mio. kroner på at købe ekstra jord i forbindelse med jordfordelingen – i alt er der købt 49,7 hektar.
  • I alt er der indgået over 200 frivillige aftaler om jordfordeling mellem staten og lodsejere.

Yderligere information:

Pressesekretær Malene Kristensen, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf.: 2213 0834, e-mail: Obfuscated Email

Skovrider Bent Rasmussen, Naturstyrelsen, tlf.: 22593805, e-mail: Obfuscated Email