Danmarks længste rigkær er nu samlet

22-09-2017

Et stort sammenhængende naturområde og en delvis genslynget å er resultatet af ti års arbejde med naturgenopretning af Kastbjerg Ådal syd for Mariager. Et 16 kilometer langt stisystem gør det muligt at komme hele vejen rundt i den sjældne natur.

Nu kan du gå på opdagelse på langs og på tværs af den naturskønne ådal fra Dyrby Krat til Kastbjerg syd for Mariager. Her har Naturstyrelsen i over 10 år arbejdet for at samle og genoprette det, der nu betegnes som Danmarks længste rigkær.

Et rigkær er en sjælden form for eng, hvor kalkholdig og næringsfattigt kildevand skaber et helt særligt levested for et væld af forskellige blomster, herunder gule engblommer, vilde orkideer af flere forskellige slags og den lille insektædende blå blomst, vibefedt. Flere af arterne er sjældne og truede, hvorfor ådalen også er udpeget til Natura-2000 område. At der er så mange rigkær netop her, skyldes de mange kildevæld, der findes langs kanten af ådalen.

Som i så mange andre ådale har jorden i Kastbjerg Ådal været fordelt på mange ejere. Det har betydet, at de enkelte jordstykker i mange tilfælde har været for små til, at det har kunnet betale sig at slå dem eller lade dyr græsse på dem. Derfor var dele af ådalen og de smukke rigkær truet af tilgroning.

- Det har været et stort puslespil og krævet en serie af jordfordelinger at få samlet området på færre hænder. Jordfordelingen har betydet, at det er nemmere at udføre en sammenhængende naturpleje med græssende dyr i ådalen. Hele projektet er baseret på frivillige aftaler med lodsejerne, og vi var aldrig kommet så langt, hvis ikke de fra starten havde mødt os med interesse og velvilje, siger skovrider Bendt Egede Andersen, Naturstyrelsen i Himmerland.

Naturstyrelsen har i hele forløbet arbejdet tæt sammen med de to involverede kommuner, Randers og Mariagerfjord, der også har medvirket aktivt i forbindelse med etableringen af de mange stier og formidlingen af området.

Nye offentlige stier
Et 16 km langt sammenhængende stisystem gør det muligt at opleve den genoprettede ådal på nærmeste hold. Heraf er seks kilometer ad eksisterende mark-og skovveje og ti km på nye offentligt tilgængelige naturstier i ådalen.  De afmærkede stier er fordelt på flere vandreruter, der er mærket som rundture. I forbindelse med stierne er der anlagt seks broer over åen, så man også kan gå på tværs af ådalen.

- Det nye offentlig tilgængelige stisystem betyder, at området er gjort åbent for alle. Der er også anlagt små P-pladser seks steder rundt langs ådalen, så der er gode muligheder for at folk uden for lokalområdet også kan komme på tur og tage del i de skønne naturoplevelser, som Kastbjerg Ådal byder på, siger skovrider Bendt Egede Andersen.

Udover at samle engene og etablere hegntil græssende dyr, der er et vigtigt redskab i naturplejen, , har Naturstyrelsen genslynget åen på flere strækninger. Omkring Kastbjerg Bro er der skabt næsten to km nyt varieret vandløb. Der er anlagt tre slyng på åen mellem Sem og Enslev, der følger de gamle sogneskel. Derudover har tilløbet Øster Kondrup Bæk fået genskabt det tidligere slyngede forløb, lige som dele af Kransmark Bæk og Ny Kvottrup Bæk samt kildeafløb ved Dyrby krat er blevet tilført ny dynamik.

Indvielse
Søndag 24. september kl. 13 er der indvielse af den genoprettede ådal, hvor alle interesserede er velkomne til se det færdige resultat med egne øjne.

Deltagere:
Skovrider Bendt Egede Andersen fra Naturstyrelsen Himmerland
Borgmester Mogens Jespersen, Mariagerfjord kommune
Borgmester Claus Omann Jensen, Randers kommune
Lokale repræsentanter fra Stigruppen for Kastbjerg Ådal

Sted: Bredkildebroen, nær Sem. Parkering ved Sem Forsamlingshus, Semvej 22, 9550 Mariager. Der er ca. 1 km at gå til Bredkildebroen.
Læs mere om indvielsen. 

Yderligere oplysninger
Skovrider Bendt Egede Andersen, Obfuscated Email, +45 20 66 82 29  

 

Fakta: Danmarks længste rigkær

  • Danmarks længste rigkær løber over 16 km i ådalen mellem Dyrby Krat og Kastbjerg. Åen udgør på lange stræk grænsen mellem Mariagerfjord og Randers kommuner.
  • Ådalen er udpeget som et såkaldt Natura2000-område især på grund af de usædvanligt rige forekomster af rigkær og kildevæld.
  • Naturprojektet i Kastbjerg Ådal er realiseret med midler fra den såkaldte miljømilliard og tog sin begyndelse i 2007, hvor Naturstyrelsen Himmerland igangsatte en omfattende jordfordeling og planlægning af naturforbedrende tiltag i ådalen.
  • Antallet af lodsejere i det 500 hektar store projektområde er blevet reduceret fra 121 til 35 igennem seks etaper.

 

Bent Egede Andersen

Skovrider
Naturstyrelsen i Himmerland