Stort vådområde bliver genskabt ved Isefjorden

14-09-2017

Fugle, fisk og pendlere kan snart nyde godt af den genslyngede Elverdamså vest for Roskilde. Det nye vådområde betyder bedre forhold for dyr og planter og byder på en formidabel udsigt.

Foto: Naturstyrelsen Vestsjælland

Ænder, gæs, svaner og vadefugle får nemmere adgang til føde og ynglepladser, efter et 91 hektar stort vådområde er genskabt ved Isefjorden øst for Holbæk. Vådområdet ved Tempelkrog er genoprettet ved at slynge den gamle Elverdamså, så den er forlænget med cirka 1 km. Åen er desuden lagt tilbage i en del af sit oprindelige leje tættere på overfladen, så vandet nemmere går over sine bredder. 

"Området har tidligere været intensivt dyrket og pumpet for vand, men efter genoprettelsen vil det fremstå som et sammenhængende naturområde med lavvandede søer omgivet af fugtige og mere tørre enge. Området ligger tæt på Isefjorden og kan i løbet af en årrække blive et meget vigtigt yngle- og rasteområde for fugle", siger Jens Peter Simonsen, skovrider i Naturstyrelsen.

Projektet har også betydet, at dræn tæt på åen er sløjfet. Dette får den konsekvens, at der især i vinterperioden vil skabes oversvømmelser i engen, som betyder øget omsætning af plantenæringsstoffet kvælstof. Man regner med, at det nye vådområde vil mindske belastningen af Isefjorden med omkring 10 tons kvælstof om året.

Adgang til nyt udsigtspunkt
Det nye vådområde ligger mellem Holbækmotorvejen og landevejen mellem Roskilde og Holbæk og vil blive synligt for pendlere og sommerhusgæster fra begge disse veje.

"Der vil blive en formidabel udsigt over det nye vådområde med Holbæk Fjord i baggrunden. Derfor vil der blive etableret et udsigtsområde med P-plads på Roskilde Landevej vest for projektområdet. Der kører rigtig mange bilister forbi, der vil kunne nyde en pause her og iagttage ådalens udformning og fornemme de naturkræfter, der har formet landskabet", siger Jens Peter Simonsen.

Fisk får en hjælpende hånd
Når det gamle åløb lukkes, og vandet føres over i det nye åløb, vil en række frivillige sportsfiskere hjælpe med at sætte Elverdamsåens fisk over i det nye vandløb.
Fiskene har også fået en anden håndsrækning; en betonopstemning i åen er udjævnet til et såkaldt stenstryg, som sikrer passage for ørreder, andre fisk og smådyr.  

Projektet ved Tempelkrog er en del af den Særlige Vand- og Naturindsats – også kendt som miljømilliarden. Den samlede omkostning for etablering af projektet er cirka 20 mio. kr.

Jens Peter Simonsen

Skovrider
Vestsjælland