Marker og nåleskov i hastig forvandling til værdifuld natur

25-01-2018

Det tager kun 20 år at omdanne en kornmark til et blomsterrigt overdrev, hvis de rigtige forhold er til stede.

Bobakker på Helnæs, Fyn. I 1995 var området en brakmark med mælkebøtter. I 2016 er samme område et overdrev med sjældne planter. Foto: NST/MST.

På Fyn er 25 områder med mark og nåleskov forvandlet til ny natur med sjældne planter. Forvandlingen har taget mellem 11 og 23 år viser et nyt studie, der som et af de første har dokumenteret et overdrevs tilblivelse.

Miljøstyrelsen har i 2016 undersøgt 25 områder, som forvaltes af Naturstyrelsen. Heraf har 21 områder udviklet sig til overdrev – en naturtype, der er kendt for talrige sjældne blomster og sommerfugle, og en natur, der er gået tilbage gennem mange år.

 De 25 områder er alle blevet opkøbt af Naturstyrelsen Fyn gennem 40 år med det formål, at lave ny natur. Metoden, som Naturstyrelsen har brugt, har været enkel: Man har simpelthen sørget for, at områderne blev afgræsset af køer eller får, og ellers har de fået lov at passe sig selv.

 -Det er en stor positiv overraskelse, at det har været muligt at udvikle nye overdrev indenfor en tidshorisont på helt ned til 11-23 år. Naturligvis under forudsætning af, at de rigtige betingelser er til stede, siger kontorchef Helle Pilsgaard fra Miljøstyrelsen.

Undersøgelsen viser, at naturkvaliteten af de nye overdrev afhænger af, at der er kort afstand til gamle overdrev og relativ stor afstand til dyrkede marker, og at jordbunden har et lavt næringsindhold. Endelig skal områderne have en passende afgræsning for at udvikle sig til nye overdrev.

 

Nye overdrev kan skabe sammenhængende natur

Overdrevene er truede på landsplan. Det skyldes blandt andet, at mange overdrev ligger isolerede i landskabet. Det gør det svært for nye overdrevsarter at sprede sig til området. Og det gør overdrevene meget udsatte for næringsstoffer og dermed tilgroning med planter, der favoriseres af de mange næringsstoffer.  

-Man kan udvide og sammenbinde områder med overdrev over en relativt kort årrække. Den viden kan vi bruge til at skabe en mere robust og sammenhængende natur, og forbedre levestederne for dyr og planter, siger skovrider Jakob Harrekilde Jensen fra Naturstyrelsen Fyn.

Der blev fundet karakteristiske overdrevsplanter som vild hør, hjertegræs og bakketidsel på de undersøgte nye overdrev. Men karakteristiske strukturer for ældre overdrev, som gul engmyres tuer, krat af små buske og fårestier, tager det længere tid at udvikle.

Undersøgelsen omfatter et relativt beskedent antal lokaliteter. Man kender desuden ikke detaljerne i den landbrugsmæssige drift af de tidligere dyrkede arealer.

Læs mere om Miljøstyrelsens undersøgelse i tidsskriftet Vand & Jord, nr. 4, December 2017.

Fakta:

Kalkoverdrev og surt overdrev er naturtyper på EU's Habitatdirektivs Bilag I. Det betyder, at Danmark er forpligtet til at sikre, at de har en gunstig bevaringsstatus.