Sjældne sommerfugle får mere plads i Thy

25-01-2018

Ved at sammenbinde områder og gøre dem vådere giver Naturstyrelsen sommerfuglearter som Ensianblåfugl og Hedepletvinge endnu bedre livsbetingelser på statens klitheder i Thy og Hanherred. Det er et par af tiltagene i en ny driftsplan for de næste 15 år, der netop er sendt i høring.

Thy rummer store arealer med atlantisk klithede - en helt unik naturtype i et europæisk perspektiv, der kun kan opleves i storskala i Nordvestjylland. De store klitheder er hjemsted for en række sjældne og truede sommerfugle, som nu får endnu bedre betingelser.

I en ny driftsplan, der netop er sendt i høring, foreslår Naturstyrelsen blandt andet at forbedre levestederne for den sjældne og truede sommerfugl Ensianblåfugl.

Det sker blandt andet ved at rydde skov, og på den måde skabe ny lysåben natur. Derudover gør udviklingen af større, nye naturområder det nemmere at sammenbinde områder, hvor sommerfuglen allerede lever.  På den måde bliver der blandt andet skabt en såkaldt spredningskorridor i Tved Plantage, hvor naturen skal holdes lysåben og klitheden fugtig til glæde for den sjældne sommerfugl og mange andre arter.

- Vi ved, at en indsats for Ensianblåfuglen også vil gavne naturen generelt. I Thy arbejder Naturstyrelsen langsigtet med at fastholde de unikke klitlandskaber åbne og frie for tilgroning. Det gør vi især ved at fjerne de invasive arter bjergfyr og rynket rose fra klithederne og kystklitterne. Sammen med græssende dyr skaber det også bedre betingelser for andre truede sommerfuglearter som Hedepletvinge og sjældne ynglefugle som trane og tinksmed, siger Ditte Svendsen, skovrider i Naturstyrelsen Thy.

Mere vand og variation 
Indsatsen med at lukke grøfter og genskabe tidligere vådområder fortsætter.  Det giver nye levesteder til sårbare arter, der i en lang årrække har mistet deres naturlige miljø. Det gælder ud over sommerfuglearter også padder som strandtudse og stor salamander og plantearter som f.eks. orkideer

- I den nye driftsplan er der lagt stor vægt på et mere varieret dyre- og planteliv i hele området. Det sker blandt andet ved at skabe flere kær og små søer, men også ved at udvikle en mere varieret skov ved løbende at udskifte nåletræer med danske løvtræer og buske som bøg, eg, pil og tjørn. Målene i planen er udarbejdet med et langsigtet perspektiv for øje. Det gælder særligt for skovene, hvor opbygningen af varierede skove kan tage op til flere trægenerationer, siger Ditte Svendsen.

En styrket indsats for at beskytte sårbare arter er blot et af mange forslag til tiltag. Driftsplanen sætter også rammerne for, hvordan Naturstyrelsen skal forvalte landskaber, skove og naturområder, kulturhistorie og friluftsliv i de kommende 15 år.

Giv din mening til kende
Brugere, borgere og andre interessenter er undervejs kommet med input til planen, ligesom det lokale brugerråd også har været inddraget.

Driftsplanen er i høring frem til marts. Herefter forventes den endelige plan at blive offentliggjort i løbet af foråret.  I forbindelse med høringen vil Naturstyrelsen invitere alle interesserede til en præsentation af driftsplanen og dialog om indholdet.

Driftsplanen er i høring parallelt med forslagene til udpegning af skov til biodiversitetsformål. Eventuelle udpegninger vil blive indarbejdet i driftsplanen, når de er endeligt godkendt. 

Læs hele planen her, og tag del i høringen. 

Fakta: Statslige skov- og naturområder i Thy, Hanherred og på Mors

Driftsplanen omfatter ca. 31.275 hektar med skov og lysåben natur beliggende i Nordvestjylland, især langs Vesterhavet, Vigsø Bugt og Jammerbugt. Arealerne strækker sig fra spidsen af Agger Tange ved Limfjordens udløb i Vesterhavet i syd til Tranum Strand ved Jammerbugt i nordøst. Mindre arealer, især nyere skove og genoprettede naturområder er beliggende inde i landet og på Mors.

I dag fylder de lysåbne arealer over 50 procent af området og græssende dyr plejer omtrent halvdelen af disse

Resten er klitplantage, der stadig hovedsageligt består af nåletræer, men som gradvist omdannes til skove med større andel af danske træer og buske.

En stor del af området ligger i Nationalpark Thy, som Naturstyrelsen forvalter 75 procent af.

 

Ditte Svendsen

Skovrider
Naturstyrelsen Thy