Storstilet vandsatsning ved Viborg fanger CO2 og opsamler kvælstof

07-11-2018

Færre drivhusgasser og mindre kvælstof giver naturen og vandet bedre betingelser omkring Nørre Ådal og i Randers Fjord med Danmarks største lavbundsprojekt.

Vådområdet Heltzen Enge øst for Viborg er Danmarks største gennemførte lavbundsprojekt. Foto: Cowi og Naturstyrelsen

Et storstilet naturprojekt omkring Nørre Ådal ved Viborg giver naturen og vandet meget bedre betingelser. Projektet fanger CO2 og opsamler kvælstof. Det er Naturstyrelsen, som har gennemført projektet i samarbejde med Viborg Kommune.

Konkret tilføres der mere vand på engene omkring Nørre Ådal, hvilket begrænser udledning af flere ton drivhusgasser. Samtidig har lavbundsprojektet, som hedder Heltzen Pumpelag og Enge, den sidegevinst, at den forhøjede vandstand på engen tilbageholder kvælstof og fosfor, og dermed næringsstoffer, fra de omkringliggende marker. Idet næringsstofferne bliver tilbageholdt på engene, ender der mindre i de omkringliggende åer, der løber ud i Randers Fjord. Dermed giver projektet bedre betingelser for fisk og planter i fjorden.  

- Det er en milepæl, at vi nu har gennemført det største lavbundsprojekt i Danmark. Vandet fra oplandet og Nørreåen øst for Viborg løber nu ind i området, der er 140 hektar stort. Her vil vandet være med til at tilbageholde en masse CO2, reducere kvælstofudledningen til Randers Fjord og tilbageholde fosfor. Vi er begejstrede for de miljømæssige forbedringer, som projektet giver naturen, siger skovrider Bendt Egede Andersen.

Projektet, som begyndte i oktober 2017, har blandt andet omfattet fjernelse af tre pumpestationer og gennembrydning af diger langs nuværende landkanaler og pumpekanaler, så der etableres ind- og udløb ved nye søer. Derudover har man fjernet 51 drænbrønde og gravet syv dræn på over fem meter op.

I projektet har man også sløjfet 33 grøfter på omkring 8700 meter.

Projektet er gennemført med frivillige forhandlinger og en jordfordeling med de berørte lodsejere. Nu ser Naturstyrelsen frem til foråret og en invasion af ynglende fugle.

 

 

Fakta

  • Lavbundsprojektet tilbageholder 3450 ton CO2-ækvivalenter pr. år.
  • Projektet vil reducere kvælstofudledningen til Randers Fjord med 5,4 ton N pr. år og tilbageholde 770 kg fosfor pr. år. 

Martin Nissen Nørgård

Projektleder
Projektleder vedr. Lavbundsprojekter, vådområdeprojekter, naturgenopretning