Nu sættes vildsvinehegnet op

28-01-2019

I dag går arbejdet med at etablere et vildsvinehegn langs den dansk-tyske grænse i gang. Vildsvinehegnet forventes at stå færdigt i efteråret.

Maskinerne er klar til at komme i gang med at stille det knap 70 kilometer lange vildsvinehegn op langs den dansk-tyske grænse. Arbejdet starter i dag ved Padborg og forventes at vare til efteråret 2019. 

I de første knap to måneder opsættes der hegn på seks strækninger på en kilometer i henholdsvis Aabenraa og Tønder Kommune. Det giver mulighed for at justere på anlægsteknik, inden vildsvinehegnet sættes op i fuld skala.

- Vi har 11 mia. gode grunde til at gøre alt, hvad vi kan, for at forhindre, at afrikansk svinepest kommer til Danmark. Og nu kan vi endelig komme i gang med at sætte vildsvinehegnet op. Med vildsvinehegnet og vores intensiverede jagt på vildsvin bryder vi smittekæden, så der er mindre risiko for, at afrikansk svinepest når Danmark, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen. 

Vildsvinehegnet er en del af en række indsatser mod afrikansk svinepest, som regeringen og Dansk Folkeparti blev enige om i marts 2018. Ud over vildsvinehegnet er der indført nye reguleringsmuligheder for vildsvin døgnet rundt og en intensiveret bekæmpelse af vildsvin på statens og private arealer. Derudover er der indført højere bøder, hvis for eksempel dyretransporter ikke er ordentligt rengjort eller desinficeret, ligesom der er opsat skilte på rastepladser langs de danske motorveje, som informerer om, at der ikke må smides madaffald i naturen for at undgå afrikansk svinepest. 

Den danske svinebranche eksporterede i 2016 for ca. 30 mia. kroner, heraf 19 mia. kroner til EU-lande og 11 mia. kroner til lande uden for EU. Ved udbrud af afrikansk svinepest lukker svineeksporten ned til lande uden for EU. Afrikansk svinepest er uskadelig for mennesker og andre dyr end vild- og tamsvin.

Fakta: 

 • Det kommende vildsvinehegn vil være et kraftigt stålmåttehegn, som er halvanden meter højt og går en halv meter ned under jorden. På strækninger langs grænsevandløb og grøfter kan hegnshøjden reduceres, fordi der kan opnås en voldgravseffekt foran hegnet.
 • Der vil være permanente åbninger i hegnet, hvor der nu er Schengen grænseovergange, og hvor der er større krydsende vandløb. Der bliver i alt 20 permanente åbninger i forbindelse med vandløb og Schengenovergange på den knapt 70 kilometer lange strækning.
 • Ved øvrige overgange langs grænsen indsættes der låger eller færiste. Der opsættes som minimum en låge for hver kilometer. Mellem lågerne etableres trin i hegnet, så man kan passere henover det.
 • For at de mindre dyr kan passere hegnet etableres for hver 100 meter en 20x20 cm åbning i hegnet.

Fakta: Indsatsen mod afrikansk svinepest

Regeringen og Dansk Folkeparti har afsat 123,9 mio. kroner til den styrkede indsats mod afrikansk svinepest, heraf vil 30 mio. kroner blive tilvejebragt som medfinansiering til vildsvinehegnet fra erhvervet.

Indsats vedrørende udryddelse af vildsvin i den danske natur:

 • Etablering af vildsvinehegn ved den dansk-tyske grænse.
 • Vildtskadebekendtgørelsen er ændret, så jægerne har fået meget bedre muligheder for at regulere vildsvin. Øget overvågning i vildsvinepopulationen og gratis undersøgelser af nedskudte vildsvin i Danmark for husdyrsygdomme.
 • Intensiveret indsats for at bekæmpe fritlevende vildsvin på statens arealer og på private arealer.
 • Faglig opgradering af schweissregistret.
 • Styrket samarbejde med Danmarks Jægerforbund.
 • Jagtlejekontrakterne, på de af statens arealer hvor der findes vildsvin, indeholder nu krav til jagtlejerne om at skyde vildsvinene. 

Veterinær indsats: 

 • Lov om skærpelse af bødeniveauet ift. lovovertrædelser, som har relation til smitterisiko for afrikansk svinepest og andre alvorlige husdyrsygdomme.
 • Styrkelse af det veterinære beredskab.
 • Opsætning af skilte på rastepladser.
 • Intensivering af informationskampagne ift. smittebeskyttelse og madaffald.
 • Rådgivning til frilandsbesætning om smitterisiko fra madaffald.

Yderligere oplysninger: 

Pressesekretær Ming Ou Lü, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf. 2077 0459, e-mail: Obfuscated Email

Skovrider Bent Rasmussen, Naturstyrelsen, tlf. 22 59 38 05, mail: Obfuscated Email