Nye naturperler sikrer mere plads til truede arter

24-04-2019

Staten har købt seks nye naturområder fordelt over hele landet. Områderne skal skabe bedre sammenhæng i statens skove og naturområder til gavn for truede arter.

Mere sammenhæng i naturen giver mere plads til truede arter, som guldblommen på Fyn.

På en åben og tør eng nordvest for Svendborg strækker gule blomster sig fra græssets sure muld. Det er det eneste sted på Fyn, hvor den sjældne blomst guldblomme vokser. Området hedder Rødme Svinehaver, og ud over guldblommen kan man også finde flere arter af orkideer. Nu får de sjældne planter mere plads at sprede sig på. 

Staten har nemlig købt seks naturområder heriblandt et areal, der støder op til Rødme Svinehaver for at sikre flere levesteder for truede arter og sjældne naturtyper. I alt er der købt 41 hektar ny statslig natur, der alle seks steder ligger i sammenhæng med eksisterende statslige skove og naturområder. 

- Plads er et nøgleord, når det kommer til natur, og derfor vil vi gerne skabe en bedre sammenhæng mellem statslige naturområder. Når staten opkøber arealer, der ligger i forlængelse af statslige naturområder, får vi større mulighed for at pleje og beskytte værdifuld natur. Det gavner naturen, at vi kan hjælpe sjældne arter med bedre levesteder, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.  

Opkøbene er sket i løbet af 2018 som en del af Aftalen om Naturpakken, hvor regeringen sammen med Dansk Folkeparti har afsat en pulje på cirka 10 mio. kroner årligt i perioden 2017-2019 til at opkøbe arealer, der giver bedre natur. Købene er finansieret af salg af statsejede bygninger og grunde, som ikke længere er knyttet til Naturstyrelsens kerneopgaver inden for natur og friluftsliv. 

 

Ordførerne bag aftalen udtaler: 

- En stor bonus ved opkøbene er, at danskerne får en bedre adgang til flere større naturområder. For eksempel garanterer statens ejerskab, at der er fri adgang til at færdes på en naturperle som tangen Lundø, som man med lidt glimt i øjet kunne kalde Limfjordens svar på Grenen, siger Pia Adelsteen, miljøordfører for Dansk Folkeparti.

- For Liberal Alliance er det vigtigt, at der er fokus på natur på de statslige arealer. Derfor giver det rigtig god mening, at vi sælger arealer, der naturmæssigt ikke har den store værdi, og i steder opkøber naturperler, som der her er tale om, siger miljøordfører for Liberal Alliance Carsten Bach.

- En af de store udfordringer for naturen i Danmark er, at naturarealerne ligger spredt og er for små. Med opkøbene får vi flere sammenhængende områder på de statslige arealer til gavn for både truede arter og naturen generelt, siger miljøordfører for Det Konservative Folkeparti Mette Abildgaard. 

Jeg glæder mig over, at vi med opkøbene sikrer bedre og mere sammenhængende natur på statens arealer, fx bliver Rødme Svinehaver, som også kan betegnes som Fyns flotteste overdrev, nu større, siger miljøordfører for Venstre, Erling Bonnesen.  

 

Fakta: De seks opkøbte naturområder: 

Frøslev Mose: I det sydligste hjørne af Sønderjylland er en mindre enklave på to hektar i Frøslev Mose opkøbt. Arealet er en såkaldt nedbrudt højmose, der er ved at blive tilgroet af pil. Opkøbet giver Naturstyrelsen bedre mulighed for at lave naturprojekter i området til gavn for den unikke natur i mosen.

Ulvshale: Små pletter af skove på i alt 7,5 hektar i det nordlige Møn lå som enklaver mellem statsskov. De er nu opkøbt. De nye arealer vil sammen med Naturstyrelsen øvrige arealer på Ulvshale blive udlagt til biodiversitetsformål. Ulvshale er en halvø dannet af flintesten fra Møns Klint, der er ført der til af havstrømmene. Landskabet er derfor præget af vidt forskellige landskabstyper – fra våde strandenge og elleskov til lynghede og en ældgammel, urskovsagtig skov, der står direkte i kugleflinten. Halvøen er også vært for et særdeles afvekslende planteliv, og man kan se træer, blomster og dyr, der kun findes få steder herhjemme. 

Arreskov Sø: Det opkøbte areal ved Arreskov Sø på Sydfyn består af en eng på cirka to hektar. Opkøbet sammenbinder nogle mindre lodder, hvilket giver mulighed for bedre naturpleje med græssende dyr. Det vil blandt andet gavne det eksisterende rigkær, som er beliggende ned til Arreskov Sø.

Rørvig: Ved Nakke syd for Rørvig i Odsherred har staten opkøbt omkring 20 hektar sandet landbrugsareal, som er i gang med at udvikle sig til overdrev. På den ene side af arealet ligger Natura2000-området Hov Vig Vildtreservat, der er nationalt vigtigt rasteområde for blandt andet skeand. På den anden side af det opkøbte landbrugsareal ligger et 25 år gammel statslig skovrejsningsområde, hvor der allerede er flere sjældne arter som grøn mosaikguldsmed, billen overdrevsløber, markfirben og løvfrøer. Opkøbet sikrer sammenhæng i Naturstyrelsens tre arealer, uforstyrrethed i vildtreservatet og fortsat gode oplevelsesmuligheder for de mange besøgende i området.

Lundø: Købet af knap 1,4 hektar strandeng har suppleret de arealer, Naturstyrelsen allerede ejer ved tangen Lundø, der stikker ud i Limfjorden. Således er hele spidsen af Lundø nu statslig ejet, og dermed er der åbnet op for muligheden for en samlet forvaltning af strandengsarealerne med adgang for besøgende. Området er fredet, og samtidig en del af Natura 2000-område. På Lundø kan man bl.a. opleve sæler, der soler sig på strandengene. 

Rødme Svinehaver: Det nyerhvervede areal på omkring otte hektar ligger op af Fyns bedste lokalitet med sure overdrev, Rødme Svinehaver, der ligger sydvest for Svendborg. De opkøbte arealer har ligget i 20 årig brak samt lidt ellemose. Med opkøbet sikrer Naturstyrelsen en fortsat udvikling mod overdrev, altså tør og lysåben natur, der overvejende har været udnyttet som græsningsareal. Der er forhåbning om, at de mange arter fra Svinehaverne vil indfinde sig på det nyerhvervede areal. Af særlige arter i den allerede statsejede del af Rødme Svinehaver er guldblomme, som her har sit eneste voksested på Fyn. Derudover er der en pæn bestand af orkideer; Plettet gøgeurt, maj-gøgeurt, og bakke-gøgelilje.

 

Yderligere oplysninger:
Pressesekretær Ming Ou Lü, tlf.: 20 77 04 59 og mail: Obfuscated Email

Presse- og kommunikationschef Lillan Clemmensen, Naturstyrelsen, tlf.: 9135 6997, e-mail: Obfuscated Email.