Jordfordeling på plads: Nyt klimaprojekt tættere på mål

25-01-2022

Mellem Viborg og Randers har 208 hektar jord skiftet ejer. Målet er et klima-lavbundsprojekt, der skal sikre en CO2-reduktion svarende til 500 danskeres årlige klimaaftryk.

Nørreådalen. Foto: Naturstyrelsen

I starten af december skiftede 208 hektar jord ejer i Nørreådalen mellem Viborg og Randers.

Jordfordelingen er en vigtig milepæl i et stort statsligt klima-lavbundsprojekt i området, der skal sikre CO2-reduktioner svarende til 500 danskeres klimaaftryk.

Vand sænker CO2-udledning

Når jord, der er rig på kulstof, bliver drænet, så iltes jorden, og dermed udleder jorden drivhusgasser som blandt andet CO2.

Genskaber man den naturlige hydrologi på drænede arealer, så jorden igen bliver permanent eller periodevis vådere, bremses CO2-udledningen, fordi jorden ikke længere iltes.

Vand kan derfor siges at være supervåbenet i klima-lavbundsprojekterne, der grundlæggende handler om at tage kulstofholdige landbrugsjorder ud af drift og hæve vandstanden på arealerne for at reducere landbrugets udledning af klimagasser.

Stor tak til lodsejerne

Den indkøbte jord i Nørreådalen skal både bruges til selve projektet og til byttejord uden for området, som skal bruges i den næste jordfordeling.

Forud for jordfordelingen blev der drukket mange kopper kaffe på besøg hos de 55 lodejere i projektområdet. Det er nemlig deres ønsker, der danner grundlag for både denne og kommende jordfordelinger.

- Vi er utroligt glade for, at den første jordfordeling nu er lykkedes. En kæmpe tak skal lyde til jordfordelingsplanlæggerne fra Landbrugsstyrelsen og de mange involverede lodsejere for den store velvillighed og det gode samarbejde, der nu har sikret en aftale, der lover godt for både natur og klima, siger projektleder i Naturstyrelsen, Martin Nissen Nørgård.

Også Landbrugsstyrelsen har været glade for både processen og resultatet:

- Nøglen i vores arbejde er frivillighed, og derfor er det opløftende at opleve, hvordan lodsejerne generelt er gode til at se løsninger, der ikke alene giver bedre landbrugsdrift, men også gavner naturen, siger fuldmægtig i Landbrugsstyrelsen Terese Fosen-Kyed.

Klar til næste fase

Med første jordfordeling i hus er næste skridt nu endnu en jordfordeling, inden realiseringen af klima-lavbundsprojektet i Nørreådalen forventes at gå i gang i foråret 2023.

Helt konkret vil der ved realiseringen ske en ændring af områdets afvanding ved at sløjfe eller hæve bunden i områdets mange grøfter og dræn.

Derudover genslynges flere af de mindre vandløb, og landbrugsdriften ekstensiveres. Det betyder, at området bliver mere vådt, og CO2 tilbageholdes i jorden.

Læs mere om klima-lavbundsprojektet ved Kvorning her.

Klimareduktion for 500 danskere

Klimapotentialet ved Kvorning klima-lavbundsprojekt er en reduktion i udledningen af klimagasser på mere end 5.600 ton CO2-ækvivalenter per år i et område på 430 hektar. En reduktion der svarer til 500 danskeres årlige forbrugsbaserede klimaaftryk.

Klimaeffekten opstår når dyrkede lavbundsjorde tages ud af drift og gøres vådere, så nedbrydningen af jordens organiske materiale bremses eller ophører helt.

Samtidig mindskes tabet af kvælstof til vandmiljøet, og naturen får mere plads at brede sig på. 

To projekter spiller sammen

Samme dag som jordfordelingen til klima-lavbundsprojektet faldt på plads, blev en anden større jordfordeling i Nørreådalen også løbet i mål.

Nemlig en Multifunktionel jordfordeling, der skal være med til at sikre smarte løsninger på tværs af forskellige problemer, behov og ønsker i området.

Multifunktionel jordfordeling er en metode til at løse flere problemstillinger samtidigt, så slutresultatet er mere holistiske projekter, der tilgodeser flere behov og interesser.

Klima-lavbundsprojektet og den Multifunktionelle jordfordeling i Nørreådalen er to forskellige projekter, der kører separat, men projekterne spiller alligevel sammen.

- Den Multifunktionelle jordfordeling sætter skub i udviklingen i Nørreådalen ved at binde en række enkeltstående projekter sammen. Det skaber rigtig gode synergier for andre projekter i området, som klima-lavbundsprojektet, og for naturen, landbruget og de lokale i området, siger Martin Nissen Nørgård.

Natur, miljø og friluftsliv

Målet med den Multifunktionelle jordfordeling i Nørreådalen er at skabe bedre natur, miljø, grundvandsbeskyttelse og friluftsmuligheder.

I den Multifunktionelle jordfordeling blev der blandt andet erhvervet engområder med kildevæld for at sikre den sårbare natur en ekstra beskyttelse.

Ligesom den Multifunktionelle jordfordeling også skal bidrage til at skabe mere sammenhængende stinet, sikre bedre samling af landbrugsarealer og øge arealet til økologisk drift.

Den næste Multifunktionelle jordfordeling skal samle naturarealer til større enheder og løse opgaven med at udtage arealer omkring drikkevandsboringer.

Den Multifunktionelle jordfordeling i Nørreådalen sker i tæt samarbejde med Viborg Kommune i det fælles projekt LIFE IP NATUREMAN.

Projektet tager udgangspunkt i Viborg Kommunes arbejde med udvikling af en landskabsstrategi for Nørreådalen.

Læs mere om den multifunktionelle jordfordeling i Nørreådalen her.

Landbrugsstyrelsen har stået for jordfordelingen både i forbindelse med klima-lavbundsprojektet og den Multifunktionelle jordfordeling.

Kontakt

For mere information om klima-lavbundsprojektet og den Multifunktionelle jordfordeling i Nørreådalen kontakt da projektleder Martin Nissen Nørgård, Naturstyrelsen Himmerland på 93 56 41 00.

Naturprojekter

Vådområde-, skovrejsnings- og andre naturprojekter. Naturstyrelsens naturprojekter værner om Danmarks natur.

Se alle naturprojekter her

Abonnér på nyheder

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.