Høring: Se planerne for 22 urørte skove i hele landet

05-07-2022

Mere vand i skovene, mere lys til skovbunden og fældning af træarter, der ikke hører naturligt hjemme i Danmark. Det er nogle af indsatserne i 22 nye forvaltningsplaner for urørt skov, der blandt andet tæller Jægersborg Dyrehave, Klinteskoven på Møn og Staksrode Skov ved Vejle. Planerne er nu i høring.

Naturstyrelsen har netop sendt forvaltningsplaner for 22 urørte skovområder i offentlig høring.

Skovene er allerede udpeget som urørte skove, og planerne skitserer, hvad der skal ske i skovene over de kommende år. For selvom den kommercielle skovdrift nu er stoppet, vil der være brug for en aktiv naturgenopretning, hvor skovene skal gøres både vådere, vildere og mere varierede for at hjælpe naturlige levesteder på vej.

- Det kan virke paradoksalt, at der skal laves detaljerede planer for alt det, der skal ske i de urørte skove. Men vi har at gøre med skove, der for mange år siden blev plantet med produktion af træ for øje. Derfor hjælper vi naturen på vej, så vi hurtigere får skabt gode levesteder for flere arter. Det gør vi for eksempel ved at fjerne ikke-hjemmehørende arter og skabe flere vådområder. Andre steder skyder vi genvej til flere levesteder for dyr og planter ved at gøre udvalgte træer gamle før tid, siger kontorchef Mads Jensen, Naturstyrelsen.

Der er indtil videre udpeget og vedtaget 19.000 hektar urørt skov gennem Naturpakken fra 2016 og aftalen om mere urørt skov fra juni 2020, samt baseline af tidligere udpeget 6.400 hektar urørt skov på statens arealer. Samtidig er udpegningen af yderligere 29.000 hektar urørt skov, også på statens arealer, netop sendt i høring.

Den kommercielle skovdrift er allerede stoppet i de udpegede områder, som planerne gælder for, og de træer, der fældes som led i naturgenopretningen, skal som udgangspunkt blive liggende i skovbunden. Undtaget er dog ikke-hjemmehørende arter så som sitkagran og contortafyr, der bliver fjernet fra skovene og solgt.

Naturstyrelsen har nu udarbejdet de første 22 forvaltningsplaner for nogle af de udpegede skovområder, og planerne vil være i otte ugers høring fra tirsdag den 5. juli 2022 til mandag den 29. august 2022.

Fem nedslag – udvidelse af Dyrehaven og flere lysninger i Svinkløv

De 22 forvaltningsplaner dækker i alt cirka 6000 hektar urørt skov over hele landet, der skal naturgenoprettes.

 

 • Generelt: For de 22 skove planlægges i alt 217 hydrologiprojekter til at genoprette de naturlige vandforhold i skovene, og der ryddes 1114 hektar træarter, der ikke hører naturligt hjemme i Danmark til gavn for hjemmehørende arter. 

 • Jægersborg Dyrehave, Klampenborg: Dyrehaven udvides mod nord, så den sydlige del af Jægersborg Hegn også indgår i et stort sammenhængende urørt skovområde, der græsses af hjorte.

 • Klinteskoven, Møn: Der udlægges større arealer med græssende dyr, der skal fremme skovens lysåbne natur og de mange forskellige arter af orkidéer.
 • Svinkløv Klitplantage, Jammerbugten: Større områder med træer, der ikke er naturligt hjemmehørende i Danmark som contortafyr og sitkagran, fjernes for at gøre plads til hjemlige træ- og buskarter med flere forskellige dyrearter tilknyttet.
 • Staksrode Skov, Vejle: Der fældes træer for at skabe mere lys og varme til dyr og planter på de stejle skrænter. Det giver som bonus flere udsigtssteder for skovens brugere. 

 

Find din skov på et nyt interaktivt kort

Alle kan komme med kommentarer og forslag til forvaltningsplanerne, der nu kommer i offentlig høring i otte uger.

Som noget nyt er forvaltningsplanerne gjort interaktive. Det betyder, at du kan få et overblik over de forskellige skove på et Danmarkskort og se, hvor der skal være græsningsskov, lukkes grøfter og fældes ikke-hjemmehørende træer.

Høring af 22 forvaltningsplaner 

Forud for høringen har Naturstyrelsen afholdt offentlige skovvandringer, inddraget styrelsens lokale brugerråd og borgere lokalt samt fået faglige anbefalinger fra en erhvervs-ph.d. og forskere fra Københavns Universitet og Aarhus Universitet.

 

Sådan får du dine kommentarer med

Hvis du har kommentarer til forvaltningsplanerne, kan du sende dine ideer og forslag på mail til Naturstyrelsen. Send mailen senest den 29. august 2022 til Obfuscated Email. Skriv ”Høringssvar til 22 forvaltningsplaner” i emnefeltet. Der tages stilling til alle høringssvar i forbindelse med fastlæggelsen af de endelige forvaltningsplaner.

 

Fakta: 22 forvaltningsplaner i høring


Der er lavet forvaltningsplaner for følgende skovområder:

 •        Skindbjerglund
 •        Farumskovene
 •        Gentofteskovene
 •        Jægersborg Hegn
 •        Pinseskoven, København  
 •        Rude Skov
 •        Store Hareskoven og Nørreskoven
 •        Ørnbjerg Mølle
 •        Boserup Skov
 •        Myrdeskov
 •        Nejede Vesterskov
 •        Klinteskoven
 •        Kobskovene
 •        Nordskoven
 •        Vesterskov
 •        Augustenborg Skov
 •        Rise, Søst og Langbjerg Skov, Aabenraa  
 •        Søgård Skov
 •        Svinkløv Klitplantage
 •        Stagsrode Skov
 •        Lindet Skov og Hønning Plantage
 •        Skagen Plantage

 

Yderligere oplysninger:

Naturstyrelsen kan kontaktes på Obfuscated Email.
Der vil henover sommerferieperioden være begrænset bemanding, men henvendelser vil blive besvaret hurtigst muligt og inden høringsfristen.

Pressehenvendelser: Kontakt Naturstyrelsens pressetelefon på 72543004. 

 

Fakta: Fordobling af urørt skov
Sidste år udpegede regeringen og aftalepartierne bag Natur- og biodiversitetspakken cirka 30.000 hektar ny urørt skov, hvor udpegningen netop er sendt i høring. Dermed når andelen af urørt skov i de statslige naturområder op på godt 55.000 hektar, hvilket er mere end en fordobling.

Naturstyrelsen udarbejder løbende forvaltningsplaner for de urørte skovområder.

Læs om den politiske aftale om den hidtil største udpegning af urørt skov. 

Abonnér på nyheder

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.