Kulturarv

Fredede og bevaringsværdige fortidsminder m.v. på Naturstyrelsens arealer

Gravhøje og røser

3.190

Dysser og jættestuer

306

Skibssætninger, stenkredse

32

Voldsteder, ruiner, gårdtomter

65

Forsvarsanlæg

79

Ødekirkegårde

3

Bautastene, runestene

11

Helleristninger

131

Kors, milesten, vildtbanesten og lignende

181

Dæmninger, mølleanlæg, kanaler

117

Broer, stenkister, vejanlæg

61

Stenrækker, stenvolde, kreaturfolde

47

Helligkilder, brønde

42

bopladser og underjordiske fortidsminder

44

Sagnsten, sagntræer, sten og grenkast

24

Krigergrave

92

Agerspor - højrykkede agre og jernalder agre

202

fangstgrupper, kulmiletomter

15

Hulvejsspor

175

saltkogerier på læsø

267

Fredede og bevaringsværdige bygninger

161

I alt

5.245

Kilde: Intern opgørelse fra Naturstyrelsen, 2009.